Bijlagen

 • 1 Resultaatbestemming
 • 2 Overzicht reserves en voorzieningen
 • 3 Overzicht van baten en lasten per programma
 • 4 Onderbouwingen en uitgangspunten
 • 5 Mutaties algemene uitkering gemeentefonds
 • 6 Overzicht Incidentele baten en lasten
 • 7 Staat van subsidies
 • 8 Beleidskaders
 • 9 Taakvelden-Programma-Matrix
 • 10 Afkortingen en begripsverklaringen
 • 11 Boekwerk - Programma begroting 2018 en MJB 2019-2021
 • 12 Boekwerk - Taakveldenbegroting 2018 en MJB 2019-2021