Taakvelden en beleidsindicatoren

Taakvelden en beleidsindicatoren

Met ingang van de begroting 2018 hanteert de gemeente Deventer de zogenaamde Taakvelden in plaats van de producten. Deze wijziging is een gevolg van veranderde BBV-regels. Alle gemeenten hanteren miv de begroting 2018 zichtbaar taakvelden. Hiermee wordt beoogd de transparantie toe te laten nemen en gemeenten onderling vergelijkbaar te maken, omdat taakveldinformatie landelijk wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

De introductie van de taakvelden heeft wel gevolgen voor de Begroting 2018. Het uitgangspunt is dat de voorgeschreven taakveldindeling ook doorwerkt in de programma’s (één taakveld – één programma). Dit heeft verschuivingen tussen de programma’s tot gevolg gehad. In een aantal specifieke gevallen komt een taakveld toch voor in meerdere programma’s. De verdeling van de taakvelden over de programma’s treft u hier aan (matrix programma-taakveld).

Deze wijzigingen maakt de vergelijkbaarheid van de baten en lasten 2018 in relatie tot de getoonde lasten en baten van de begroting 2017 en rekening 2016 lastiger. Daar waar dit een rol speelt wordt dit uiteraard toegelicht.

Daarnaast is het aantal taakvelden lager dan het aantal oude producten en zijn de benamingen anders. Daarmee is het voor de begroting 2018 lastiger de oude producten te herkennen.

Op de programmatoelichting (programma-tab financiën) wordt naast de lasten en baten van het programma inzichtelijk gemaakt welke taakvelden het programma bevat inclusief het saldo op de betreffende taakveld.

Op de taakveldtoelichting wordt het taakveld inzichtelijk gemaakt op dezelfde wijze zoals dat ook voor de oude producten gebeurde.

Beleidsindicatoren

In de begroting is de basisset van verplichte beleidsindicatoren opgenomen bij de desbetreffende programma’s. De beleidsindicatoren van externe bronnen zijn niet genormeerd, maar geven de waarden weer zoals gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. ten tijde van het opstellen van de begroting en betreft de realisatie uit voorgaande jaren.