Leefomgeving

Omschrijving

Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer.

Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen.

Actuele beleidscontext

De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert. Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers:

 1. Schoon, heel en veilig
 2. Bewuste inrichting
 3. Maximaal rendement
 4. Ruimte voor initiatief

Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2018 gemiddeld met een 6,7
 • In de openbare ruimte  zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).

  €14,8 miljoen

 • We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2018-2020; jaarschijf 2018). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.

  €5,4 miljoen (exploitatie)

  €2,97 miljoen (inv MJOP)

  €0,6 miljoen (inv GRP)

 • Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder:

  • Calamiteiten/veiligheidsonderhoud;

  • Storingsdienst;

  • Inspecties;

  • Storingsmeldingen;

  • Innen van parkeergelden en havengelden;

  • Gegevensbeheer;

  • Exploitatiekosten (huur en energie);

  • Belastingen;

  • Handhaving en Toezicht

  €3,5 miljoen

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming.
 • In 2018 wordt de verdubbeling van de Hanzeweg afgerond.

  €2,8 miljoen

 • In 2018 starten we met de voorbereiding van het verbeteren van de fietsstructuur rond de A1 zowel recreatief als utilitair.

  1,1 miljoen

 • In 2018 wordt de herinrichting van het Churchillplein (onderdeel project “De Groene Wal”) afgerond.

  €2,4 miljoen

 • Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet en per fiets.
 • We verbeteren de fietsinfrastructuur door:

  • reconstructie Wezenland (incl. fietspad);

  • reconstructie deel Hanzeweg tussen Schonenvaarderstraat en Industrieweg;

  • reconstructie Ceintuurbaan tussen Laan van Borgele en Zamenhoffplein;

  • start voorbereiding omvorming fietspad Oerdijk tussen Cröddendijk en kom Lettele naar beton.

   

  €460.000

  €703.000

  €1.381.000

  €444.000

 • Het vergroten van het percentage vervoer over het water.
 • Vaart in de haven. We maken een start met de uitvoering van het beheerplan voor de haven.

  €450.000

 • Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfduur in de binnenstad.
 • In 2018 start de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. Wij stemmen dit af met andere  ontwikkelingen in de binnenstad.

  €699.000

 • We gaan verder met de vernieuwende aanpak van sturen op beleving en de aanpak van overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte. De samenwerking met Philips wordt voortgezet.

 • Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2018 gemiddeld met een 6,7
 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming.
 • Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet en per fiets.
 • Het vergroten van het percentage vervoer over het water.
 • Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfduur in de binnenstad.
 • In de openbare ruimte  zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).

  €14,8 miljoen

 • We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2018-2020; jaarschijf 2018). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.

  €5,4 miljoen (exploitatie)

  €2,97 miljoen (inv MJOP)

  €0,6 miljoen (inv GRP)

 • Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder:

  • Calamiteiten/veiligheidsonderhoud;

  • Storingsdienst;

  • Inspecties;

  • Storingsmeldingen;

  • Innen van parkeergelden en havengelden;

  • Gegevensbeheer;

  • Exploitatiekosten (huur en energie);

  • Belastingen;

  • Handhaving en Toezicht

  €3,5 miljoen

 • In 2018 wordt de verdubbeling van de Hanzeweg afgerond.

  €2,8 miljoen

 • In 2018 starten we met de voorbereiding van het verbeteren van de fietsstructuur rond de A1 zowel recreatief als utilitair.

  1,1 miljoen

 • In 2018 wordt de herinrichting van het Churchillplein (onderdeel project “De Groene Wal”) afgerond.

  €2,4 miljoen

 • We verbeteren de fietsinfrastructuur door:

  • reconstructie Wezenland (incl. fietspad);

  • reconstructie deel Hanzeweg tussen Schonenvaarderstraat en Industrieweg;

  • reconstructie Ceintuurbaan tussen Laan van Borgele en Zamenhoffplein;

  • start voorbereiding omvorming fietspad Oerdijk tussen Cröddendijk en kom Lettele naar beton.

   

  €460.000

  €703.000

  €1.381.000

  €444.000

 • Vaart in de haven. We maken een start met de uitvoering van het beheerplan voor de haven.

  €450.000

 • In 2018 start de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. Wij stemmen dit af met andere  ontwikkelingen in de binnenstad.

  €699.000

 • We gaan verder met de vernieuwende aanpak van sturen op beleving en de aanpak van overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte. De samenwerking met Philips wordt voortgezet.

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Leefomgeving

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

12

Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

7

%

VeiligheidNL

13

Verkeer en vervoer

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

11

%

VeiligheidNL

Financiën

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

34.531

32.555

32.339

32.097

31.898

Baten

15.111

14.156

14.146

14.121

13.921

Saldo exclusief reserves

-19.421

-18.399

-18.192

-17.977

-17.977

Storting in reserves

101

141

143

145

148

Putting uit reserves

1.121

472

257

47

47

Saldo reserves

1.021

331

114

-98

-101

Saldo inclusief reserves

-18.400

-18.068

-18.079

-18.075

-18.079

Toelichting

De stijging van het saldo inclusief reserves in 2018 is als volgt te verklaren:

Taakveldindeling BBV

De voorgeschreven taakveldindeling leidt tot een verschuiving van gelden tussen programma's. De buitensportaccommodaties zijn ondergebracht in programma 8 Meedoen en glasvezel valt nu onder programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling.

Lagere kapitaallasten

Als gevolg van de van het verlagen van het omslagpercentage van 4 naar 2,7% dalen de kapitaallasten met € 344.000. Dit voordeel komt ten gunste van het generiek weerstandvermogen.

Omvorming Speelplekken

In 2017 waren er nog eenmalige frictielasten (€ 250.000) als gevolg van de omvorming van speelplekken naar speelaanleidingen en het in zelfbeheer geven van speelplekken.

Masterplan verlichting Binnenstad

In 2018 zijn de lasten eenmalig hoger voor het opstellen van een masterplan verlichting voor de Binnenstad, waarmee het sturen op beleving en het toepassen van nieuwe technologieën in de openbare ruimte verder ontwikkeld wordt.

Pilot ongewenst gedrag

In 2019 zijn de lasten eenmalig € 80.000 hoger voor uitvoering van de pilot ongewenst gedrag in de openbare ruimte.

Onkruidbestrijding

De lasten zijn met € 50.000 verhoogd ten behoeve van extra maatregelen voor onkruidbestrijding.

Snippergroen

Tot en met 2020 is € 170.000 aan lasten begroot ten behoeve van de verkoop van snippergroen. Hier staan baten uit verkoop- en verhuuropbrengsten tegenover.

Omzetten vergunning parkeren

Vanaf 2018 zijn de baten € 288.000 hoger als gevolg van het omzetten van vergunning parkeerplaatsen naar betaald parkeerplaatsen.

Rioolheffing

Per saldo zijn de inkomsten uit rioolheffing met € 179.000 verlaagd, waarin de verlaging van het rente omslagpercentage en de verhoging van de storting in de voorziening dubieuze debiteuren is meegenomen.

Taakvelden

(bedragen x € 1.000)

PA03

Leefomgeving

2018

2019

2020

2021

Taakveld

2.1

Verkeer en vervoer

-13.482

-13.492

-13.487

-13.495

Taakveld

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-6.456

-6.456

-6.455

-6.450

Taakveld

7.2

Riolering

1.602

1.602

1.602

1.602

Taakveld

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-151

-150

-151

-150

Taakveld

0.63

Parkeerbelasting

3.325

3.325

3.325

3.325

Taakveld

2.2

Parkeren

-1.930

-1.931

-1.931

-1.933

Taakveld

2.5

Openbaar vervoer

-390

-390

-390

-390

Taakveld

0.5

Treasury

19

19

19

19

Taakveld

2.4

Economische havens en waterwegen

19

19

19

19

Taakveld

6.3

Inkomensregelingen

-624

-624

-624

-624

Saldo Programma

-18.068

-18.079

-18.075

-18.079

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

60

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

Saldo

-60

Toelichting

De raming heeft betrekking op de voorziening legaat Waanders.

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Uitgaven t.l.v. investeringen

1.080

815

Inkomsten t.g.v. investeringen

Saldo

-1.080

-815

Toelichting

De raming heeft betrekking op de volgende investeringen:

 • Fietsparkeren Binnenstad
 • Investeringen riolering conform het GRP 2015-2019

Verbonden Partijen

NV Centrumgarage Deventer
Het Groenbedrijf BV
Coöperatie ParkeerService ua