Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Ambitie Sociaal Domein: In de Deventer samenleving doet iedereen mee. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op eigen kracht redden, kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van een goede onderwijsplek, het krijgen van zorg en het meedoen in de samenleving, bij voorkeur op de ‘gewone’ arbeidsmarkt.

Onze doelstellingen:

 1. Maximale participatie van Deventer burgers: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
 2. Het bieden van een vangnet voor burgers die (tijdelijk) niet kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (handhaven), regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

De gemeente Deventer ontvangt vanuit het ministerie van SZW een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Eventuele overschotten of tekorten op de uitvoering van de wet BUIG zijn voor eigen rekening. Indien sprake is van een aanzienlijk tekort kan een beroep worden gedaan op het vangnet.

Actuele beleidscontext

We streven naar een sociale stad waarin iedereen meedoet, bij voorkeur op de ‘gewone’ arbeidsmarkt. Een stad waar we zelfredzaamheid en participatie van huishoudens met de laagste inkomens bevorderen en uitkeringsafhankelijkheid tegengaan. Misbruik van sociale zekerheid wordt aangepakt en voorkomen. We bieden een (tijdelijk) vangnet aan burgers die het echt nodig hebben het niet op eigen kracht redden, of die de participatie in de maatschappij niet zelf kunnen organiseren.

Werkenden zijn gemiddeld gezonder, maatschappelijk actiever en gelukkiger. We streven naar een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie. Bij voorkeur kunnen mensen dit op eigen kracht. Wanneer dit niet lukt, dan bieden wij ondersteuning om arbeidsparticipatie te realiseren.

Het uitvoeringskader arbeidsmarkt is opgebouwd uit 4 pijlers:

 • Aan de slag met arbeidsmarkt(beleid)!
 • Vestigingsklimaat verbeteren: faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid samen met onze partners
 • Iedereen actief! : Verkleinen van mismatch tussen vraag en aanbod op arbeidsmarkt
 • Het creëren van werkgelegenheid

De flexibiliteit van de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren enorm gegroeid en groeit nog steeds. De baan voor het leven bestaat nauwelijks meer. We hebben naast goed opgeleide en gekwalificeerde mensen dus ook een arbeidsmarkt nodig waar vraag en aanbod op een goede wijze op elkaar aansluiten. Dit is zowel een lokale als een regionale opgave van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. Lokaal streven we naar een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Regionaal werken we samen in Factor Werk (het regionale werkbedrijf). In het regionaal werkbedrijf werken we samen met alle partners om iedereen een gelijke kans te bieden op de arbeidsmarkt. Lokaal en regionaal maken we afspraken met werkgevers om kansen te ontwikkelen voor iedereen. We zetten een adequaat en efficiënt palet aan instrumenten en voorzieningen in.

De dienstverlening aan inwoners die (tijdelijk) voor hun inkomen afhankelijk zijn van de gemeente staat in dienst van terugkeer naar het arbeidsproces: een vraag om inkomen is een vraag naar werk. Werk staat voorop! We streven naar een zo kort mogelijke duur van bijstandsafhankelijkheid. De kansrijke kandidaten worden door Deventer Werktalent direct bij de poort gematched op openstaande vacatures. Jongeren worden direct begeleid naar een (vervolg)studie of openstaande vacatures. Jongeren uit de doelgroep vso/pro worden actief opgepakt tijdens de schoolperiode. Voor de mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan is er ondersteuning en begeleiding, eveneens gericht op het vinden van een baan. Ook willen we zelf meer werk organiseren om mensen aan de basis van de arbeidsmarkt meer kansen te bieden op een terugkeer in het arbeidsproces. De transformatie van het klassieke SW bedrijf KonnecteD tot social firm speelt hierin een grote rol.

Voor de groep voor wie participatie op de arbeidsmarkt nog niet haalbaar is wordt de Stadswerkplaats het middel om maximaal te groeien richting werk. Door de actieve verbinding met de wmo (dagbesteding) krijgen meer mensen de kans om actief en resultaatgericht aan de benodigde competenties te werken.

In 2018 richten we ons nog sterker op de preventie en aanpak van uitkeringsfraude. Wij vinden het belangrijk dat uiteindelijk alleen die mensen een uitkering ontvangen die deze echt nodig hebben. We zien erop toe dat mensen die een uitkering ontvangen zich houden aan de verplichtingen die daarbij horen. We zien preventie, door duidelijke voorlichting en door optimale dienstverlening, als onze belangrijkste handhavingstaak. Waar toch sprake is van fraude, willen wij deze zo snel mogelijk opsporen, sanctioneren en de uitkering terugvorderen. Hiervoor implementeren we in 2018 een nieuw fraude beleidskader.

Om te kunnen onderzoeken wat voor wie het beste werkt in de begeleiding naar werk, nemen wij deel aan de landelijke experimenten Participatiewet.

Op basis van de actuele prognoses van het CBS is de verwachting dat het aantal bijstandsgerechtigden in 2018 landelijk gelijk blijft. Dit beeld wordt indien nodig bijgesteld op basis van de Macro Economische Verkenning die het CPB presenteert in september. Het voorlopig budget BUIG wordt eind september bekendgemaakt vanuit het ministerie van SZW. Op basis van dit budget wordt de totale opgave bepaald voor 2018 en eventuele aanvullende maatregelen voorgesteld.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Door het voorkomen van instroom en het bevorderen van uitstroom ontwikkelt het aantal bijstandsgerechtigden in Deventer zich conform de landelijke ontwikkeling o.b.v. de actuele CPB raming.
 • De ontwikkeling van het bijstandsvolume is tenminste gelijk aan de landelijke ontwikkeling o.b.v. de actuele CPB raming.

  €38.890.000

   

 • De preventiequote is 50%

 • De opbrengst van terugvordering & verhaal bedraagt minimaal €650.000.

   

  €650.000 (baten)

 • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het realiseren van duurzame uitstroom naar werk.
 • Tenminste 400 uitkeringsgerechtigden stromen volledig uit naar werk of studie.

  in budget €4.870.000

   

 • Deventer realiseert haar aandeel in de regionale taakstelling  garantiebanen.

  in budget €4.870.000

   

 • Conform taakstelling van het Rijk realiseert Deventer in 2018 maximaal 50 beschut werk plekken.

  in budget €4.870.000

   

 • De uitkeringsgerechtigden met een concreet arbeidsmarktperspectief zijn maatschappelijk nuttig actief, 60% van het bestand stijgt op de participatieladder.

  in budget €4.870.000

   

 • Via GR Konnected is 702 Se met SW indicatie werkzaam.

  €17.020.000

   

 • De gemeente biedt een vangnet voor de inwoners die dat nodig hebben.
 • Door een goede poortwachtersfunctie ontvangen alleen inwoners van de gemeente Deventer, die daar o.b.v. de wet- en regelgeving recht op hebben, een uitkering.

  €2.400.000

 • In 2018 maakt tenminste 71% van de van kinderen uit huishoudens in Deventer die behoren tot de doelgroep van het minimabeleid gebruik van één of meer minimaregelingen voor kinderen.

  €775.000

   

 • In 2017 maakt tenminste 43% van de van de huishoudens in Deventer die behoren tot de doelgroep van het minimabeleid gebruik van één of meerdere minimaregelingen.

  €3.400.000

   

 • Door het voorkomen van instroom en het bevorderen van uitstroom ontwikkelt het aantal bijstandsgerechtigden in Deventer zich conform de landelijke ontwikkeling o.b.v. de actuele CPB raming.
 • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het realiseren van duurzame uitstroom naar werk.
 • De gemeente biedt een vangnet voor de inwoners die dat nodig hebben.
 • De ontwikkeling van het bijstandsvolume is tenminste gelijk aan de landelijke ontwikkeling o.b.v. de actuele CPB raming.

  €38.890.000

   

 • De preventiequote is 50%

 • De opbrengst van terugvordering & verhaal bedraagt minimaal €650.000.

   

  €650.000 (baten)

 • Tenminste 400 uitkeringsgerechtigden stromen volledig uit naar werk of studie.

  in budget €4.870.000

   

 • Deventer realiseert haar aandeel in de regionale taakstelling  garantiebanen.

  in budget €4.870.000

   

 • Conform taakstelling van het Rijk realiseert Deventer in 2018 maximaal 50 beschut werk plekken.

  in budget €4.870.000

   

 • De uitkeringsgerechtigden met een concreet arbeidsmarktperspectief zijn maatschappelijk nuttig actief, 60% van het bestand stijgt op de participatieladder.

  in budget €4.870.000

   

 • Via GR Konnected is 702 Se met SW indicatie werkzaam.

  €17.020.000

   

 • Door een goede poortwachtersfunctie ontvangen alleen inwoners van de gemeente Deventer, die daar o.b.v. de wet- en regelgeving recht op hebben, een uitkering.

  €2.400.000

 • In 2018 maakt tenminste 71% van de van kinderen uit huishoudens in Deventer die behoren tot de doelgroep van het minimabeleid gebruik van één of meer minimaregelingen voor kinderen.

  €775.000

   

 • In 2017 maakt tenminste 43% van de van de huishoudens in Deventer die behoren tot de doelgroep van het minimabeleid gebruik van één of meerdere minimaregelingen.

  €3.400.000

   

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

21

Sociaal domein

Banen

737,30

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

LISA

24

Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

66,20

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

26

Sociaal domein

Werkloze jongeren

1,14

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

27

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

484

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

28

Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

18,70

Lopende re-integratievoorzieningen

CBS

Financiën

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

73.982

72.470

70.854

70.003

69.990

Baten

40.755

40.162

40.162

40.162

40.162

Saldo exclusief reserves

-33.227

-32.308

-30.692

-29.841

-29.828

Storting in reserves

Putting uit reserves

683

340

Saldo reserves

683

340

Saldo inclusief reserves

-32.543

-31.968

-30.692

-29.841

-29.828

Toelichting

Taakveldindeling BBV

De voorgeschreven taakveldindeling leidt tot een verschuiving van gelden tussen programma's.Budget kinderopvang is verschoven naar het programma Meedoen. Vanuit programma Meedoen is het budget minimabeleid verschoven naar programma Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt.

De daling van het saldo inclusief reserve is als volgt te verklaren:

Uitkeringen in het kader van de Participatiewet

De invulling van de opgave m.b.t. het uitstroomoffensief leidt in de begroting 2018 tot lagere uitkeringslasten van € 300.000. Hier staat tegenover dat een lager beroep op het vangnet is geraamd ad € 230.000 en € 80.000 lagere baten als gevolg van de verrekening van de intertemporele vergoeding verhoogde asielinstroom die in 2016 is ontvangen.

Bijzondere bijstand

Ten opzichte van 2017 is het budget voor beschermingsbewind in 2018 € 260.000 lager. Dit betreft voornamelijk de taakstelling insourcing beschermingsbewind ad € 241.000.

Het budget Zorgpolis minima is in 2017 eenmalig verhoogd met € 95.000.

Begeleide participatie

Lagere lasten ad € 1.090.000 in verband met rijksbezuiniging op de WSW.

Arbeidsparticipatie

Ten opzichte van 2017 is de integratie uitkering Participatiewet gestegen met € 472.000. Deze stijging van de baten is vertaald naar de re- integratie budgetten.

Reserve Re-integratie

In 2017 eenmalige putting reserve re-integratie ter dekking van het Ondernemershuis (€ 115.000).

In 2017 eenmalige putting reserve sociaal domein (€ 250.000).

*) Kinderen in Deventer hebben er baat bij dat hun ouders gebruik kunnen maken van voorzieningen die financiële stabiliteit bevorderen. Daardoor kunnen kinderen zich beter ontwikkelen, groeien ze op in een omgeving met minder financiële stress en helpt de bewindvoerder ouders om gebruik te maken van financiële en materiële voorzieningen die ten goede komen aan kinderen (oa Leergeld, Nationaal Kinderfonds, bijzondere bijstand). In reactie op een amendement van de raad, dat is aangenomen bij de behandeling van de VJN 2017, stelt het college voor om een deel (€ 275.000) van de beschikbare middelen ter bestrijding van kinderarmoede in te zetten ter dekking van kosten van beschermingsbewind. Daarmee worden armoedemiddelen toegevoegd aan de bijzondere bijstand, zodat er voldoende ruimte is om de kosten van bewindvoering te betalen én de ondersteuning van gezinnen met een laag inkomen wanneer ze bijzondere noodzakelijke kosten hebben.

Taakvelden

(bedragen x € 1.000)

PA07

Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

2018

2019

2020

2021

Taakveld

6.3

Inkomensregelingen

-9.209

-8.756

-8.761

-8.761

Taakveld

6.5

Arbeidsparticipatie

-5.661

-5.917

-6.086

-6.571

Taakveld

6.4

Begeleide participatie

-17.098

-16.019

-14.994

-14.496

Saldo Programma

-31.968

-30.692

-29.841

-29.828

Verbonden Partijen

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie KonnecteD