Jeugd en onderwijs

Omschrijving

De lijn van opgroeien in Deventer is die van Wieg naar Werk. Jongeren in Deventer kunnen van hun jeugd genieten. Daarnaast ondersteunen we jongeren waar nodig op hun weg naar economische en sociale zelfstandigheid. Als gemeente vervullen we daarin wisselende rollen gericht op het versterken van de keten en de goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de benodigde voorzieningen. Organisaties in de stad werken samen binnen het netwerk Centrum Jeugd en Gezin.

 • Basisdocumenten zijn:
 • Visie van wieg naar werk
 • Lokale Educatieve Agenda 2016-2020
 • Beleidsvisie Brede School Nieuwe Stijl
 • Plan van aanpak ‘Sluitende aanpak jongeren’
 • Beleidsplan Wet OKE en VVE
 • Het normale leven versterken (preventie)
Actuele beleidscontext

Met onze toegangen in de wijk verlenen we integraal, snel en adequaat zorg en ondersteuning aan bewoners die het nodig hebben. Daarbij gaan we uit van eigen regie van bewoners, maken we zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden van bewoners en hun omgeving, benutten we bewonersinitiatieven en algemene voorzieningen danwel zetten we maatwerk in. We richten de transformatieopgave op:

 1. Preventie

Primair ligt de verantwoordelijkheid voor preventie bij de burgers c.q. ouders/verzorgers zelf. Wanneer men er niet uitkomt op basis van eigen kracht dragen we zorg voor ondersteuning. Het professionele veld is ingericht om vroegtijdig problemen te signaleren. Daarmee kan er sneller en effectiever ondersteuning worden geboden en worden kostenbesparingen op de langere termijn gerealiseerd. Ondersteuning en zorg zoveel mogelijk integraal, samenhangend, dicht bij huis en dicht bij de leefwereld van burgers organiseren, aansluitend op hun eigen kracht. Zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk. Zoveel mogelijk vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur gedachte. Preventie en laagdrempelige zorg zijn daarbij een randvoorwaarden. Zwaardere zorg en ondersteuning zijn maatwerk en beschikbaar waar nodig wanneer een voorliggende- of algemene voorziening niet voldoet. Preventie wordt vanuit een gemeente brede opgave opgepakt.

 1. Toegang

We gaan de toegang (zorg, jeugd en werk) nog beter en slimmer inrichten. Mogelijk heeft dit tot gevolg dat in de toekomst er één gezamenlijke toegang is. We geven professionals de ruimte en het vertrouwen om te handelen. Mensen die ondersteuning nodig hebben, hebben keuzemogelijkheden en er is ruimte voor innovatieve en kleine aanbieders.

 1. Maatwerk

In 2018 maken we met aanbieders nieuwe (inkoop)afspraken voor zorg en ondersteuning, om de beweging van individuele naar algemene voorzieningen te stimuleren. Dit met als uitgangspunt de integrale benadering en de doorgaande zorglijn voor 18-/18+.

 1. Huisvesting Onderwijs

De leegstand van schoolgebouwen en de komst van een aantal nieuwe scholen brengt met zich mee dat er een herschikking van locaties en gebouwen moet plaatsvinden. Dit wordt vastgelegd in een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP).


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Onderwijs en leerlingzaken: We leveren een bijdrage aan de ontwikkelingskansen van kinderen op hun weg naar sociale en economische zelfstandigheid
 • Realiseren van goede aansluiting van voorschoolse opvang naar basisonderwijs

  €2.900.000

   

 • Jongeren behalen een startkwalificatie of een andere passende opleiding die aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt

  €600.000

   

 • Realiseren van adequate onderwijshuisvesting

  €7.400.000

   

 • Jeugdhulp: We bieden jeugdhulp als vangnet voor gezinnen met kinderen die (tijdelijk) niet mee kunnen doen.
 • Organiseren van een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod van jeugdhulp (via regionale inkoop).

  €19.100.000

 • Onderwijs en leerlingzaken: We leveren een bijdrage aan de ontwikkelingskansen van kinderen op hun weg naar sociale en economische zelfstandigheid
 • Jeugdhulp: We bieden jeugdhulp als vangnet voor gezinnen met kinderen die (tijdelijk) niet mee kunnen doen.
 • Realiseren van goede aansluiting van voorschoolse opvang naar basisonderwijs

  €2.900.000

   

 • Jongeren behalen een startkwalificatie of een andere passende opleiding die aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt

  €600.000

   

 • Realiseren van adequate onderwijshuisvesting

  €7.400.000

   

 • Organiseren van een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod van jeugdhulp (via regionale inkoop).

  €19.100.000

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Jeugd en onderwijs

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

17

Onderwijs

Absoluut verzuim

0,39

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

18

Onderwijs

Relatief verzuim

22,56

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

19

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

DUO

22

Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

1,74

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

23

Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

6,45

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tiel

25

Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

0

% 4 t/m 12 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

29

Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

12

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

30

Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

1,30

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

31

Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

0,50

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

Financiƫn

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

43.121

35.842

33.258

33.390

32.958

Baten

4.456

3.095

675

675

675

Saldo exclusief reserves

-38.665

-32.746

-32.582

-32.714

-32.283

Storting in reserves

61

Putting uit reserves

2.119

1.636

1.275

944

478

Saldo reserves

2.058

1.636

1.275

944

478

Saldo inclusief reserves

-36.607

-31.110

-31.307

-31.770

-31.805

Toelichting

De daling van het saldo inclusief reserves is als volgt te verklaren:

Taakveldindeling BBV

De nieuwe door het rijk voorgeschreven taakveldindeling leidt tot een verschuiving van gelden tussen programma's. Per saldo verschuift € 4,7 miljoen van programma Jeugd en Onderwijs naar programma Meedoen. Dit betreft voornamelijk preventie Jeugd(zorg), gezinscoaches en combinatiefunctionarissen.

Onderwijshuisvesting

Ten opzichte van 2017 dalen de kapitaalslasten met € 950.000 als gevolg van een verlaging van de renteomslag van 4% naar 2,7%. De lagere kapitaalslasten zijn ook de reden van de lagere putting uit de reserve in 2018. Het per saldo voordelige verschil komt ten gunste van het generiek weerstandsvermogen.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Zowel de baten als de lasten van Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn in ten opzichte van 2017 € 900.000 lager als gevolg van budgetoverheveling van niet bestede middelen eind 2016. Verder heeft het Rijk met ingang van 2018 een korting opgelegd van € 300.000. Om de bezuiniging te realiseren worden niet de directe kindplekken gekort, maar een aantal tijdelijke projecten gericht op versterking van de VVE kwaliteit. Voor 2019 en verder is het verdeelmodel OAB nog niet bekend, wat de reden is dat de lasten en baten vanaf jaarschijf 2019 € 2,5 miljoen lager zijn.

Jeugdzorg (maatwerkvoorzieningen 18-)

In 2018 wordt gestart met de trajectfinanciering voor de Jeugdzorg. Het financiële effect van de toepassing van het nieuwe inkoopmodel is op dit moment moeilijk te bepalen. Het uitgangspunt bij het nieuwe inkoopmodel is om 70% bij aanvang van het traject te financieren en dit zorgt voor een éénmalige piek in de kosten, omdat de kosten ten opzichte van maandelijkse declaratie naar voren worden gehaald. Omdat in 2018 alleen het middensegment via een trajectprijs wordt afgerekend, zal het effect naar verwachting niet significant zijn. Vooralsnog is het uitgangspunt dat het nieuwe bekostiging binnen de budgettaire kaders kan worden uitgevoerd.

Taakvelden

(bedragen x € 1.000)

PA09

Jeugd en onderwijs

2018

2019

2020

2021

Taakveld

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.031

-1.988

-2.046

-2.047

Taakveld

4.2

Onderwijshuisvesting

-5.496

-5.667

-5.715

-5.746

Taakveld

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-22.250

-22.319

-22.674

-22.678

Taakveld

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.334

-1.334

-1.334

-1.334

Saldo Programma

-31.110

-31.307

-31.770

-31.805