Economie kunst en cultuur

Omschrijving

Wij zetten ons binnen het programma Economie, Kunst en Cultuur samen met bedrijfsleven , (beroeps-)onderwijs, culturele organisaties en andere partners in voor een economisch en cultureel vitale samenleving. Uitgangspunt en kader hierbij is de Deventer Economische Visie 2020 en uitvoeringsstrategie (DEVisie 2020). De focus is erop gericht om in samenwerking de onderstaande drie kansrijke economische profielen te versterken:

 • Vrijetijds-economie (Boeiende Be-leefstad);
 • Kenniseconomie (Open Informatiestad);
 • Maakindustrie (Duurzame Maakstad).

We leveren inspanningen ter versterking van het imago van Deventer, we bieden ruimte voor ondernemen en dragen eraan bij dat de beroepsbevolking aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven. We faciliteren een levendige cultuursector, die in samenwerking met het bedrijfsleven bijdraagt aan het versterken het innovatief vermogen en het cultureel en creatief ondernemerschap. Kortom, we , realiseren een omgeving waarin bedrijven, organisaties, (kennis)instellingen en burgers optimaal kunnen gedijen. We geven nieuw elan aan de samenwerkingsverbanden met ondernemers in de gemeente, op de bedrijventerreinen, in de binnenstad en in het buitengebied.

Actuele beleidscontext

De komende jaren is het behouden, vernieuwen en uitbreiden van de economische bedrijvigheid en duurzame werkgelegenheid de dominante opgave voor Deventer. We willen optimaal profiteren van de aantrekkende economie en van de toenemende bereidheid om hierin te investeren. Alleen langs die weg behouden we onze welvaart en ons welzijn op lange termijn. Een attractief cultureel en creatief klimaat, grondstof- en energieneutraliteit, een sterk innovatief vermogen en een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt versterken en ondersteunen deze opgave. De Deventer kernkwaliteit Ondernemerschap benutten we maximaal om vanuit “netwerk is kracht” onze doelstellingen te bereiken.

Economische en culturele profilering:

 • Vrijetijdseconomie (Boeiende Be-leefstad):

We geven uitvoering aan de plannen voor gemeente brede samenhang in programmering, en marketing van totaal product Deventer (…indeventer!) en gezonde culturele voorzieningen in de leukste winkelstad, met een gastvrije horeca en detailhandel en faciliteiten voor het nieuwe winkelen, bezoeken, werken en leren. Deventer 1250 jaar is in 2018 hét centrale thema waaromheen de samenwerking gestalte krijgt. De culturele ambities worden beschreven in de op te stellen cultuurvisie. De nieuwbouw van de Openbare Bibliotheek en de Viking worden afgerond.

 • Maakindustrie (Duurzame Maakstad):

Met het label Clean Tech Regio zoeken we nationaal en internationaal verbinding en koppelen dit ook aan acquisitie Bedrijvenpark A1 en goed en duurzaam functionerende bedrijventerreinen. We leveren extra inzet op de ontwikkeling van de Binnenstad en op de ’Poort van Deventer’: Vaart in de Haven, DOIC op de AKZOlocatie en de Gasfabriek

 • Kenniseconomie (Open Informatiestad):

De Kennispositie van het bedrijfsleven wordt benut om bedrijven aan te trekken en nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen. Waar mogelijk faciliteren wij (kennis-)clusters van ondernemers en andere kennisinstellingen om onderlinge samenwerking te vergroten en om gerelateerde bedrijvigheid aan te trekken.

De DEVisie 2020 ambities zijn vertaald in streefwaarden die neerslaan in meetbare en aantoonbare resultaten. We willen groeien waar het kan en krimpen waar het moet. Heroverwegen van bestaande inzet met het accent op het sturen op functies in plaats van instellingen maakt daar deel van uit. Of de ambities gehaald worden is in hoge mate afhankelijk van externe factoren en ontwikkelingen buiten de gemeentelijke invloedsfeer. Dit zal blijken uit de jaarlijkse voortgangsrapportage/monitor.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Vergroten van de werkgelegenheid in de gemeente Deventer.
 • Randvoorwaarden creëren voor een goed vestigingsklimaat en versterken van de logistieke functie met aandachtsgebieden Poort van Deventer, de  haven, Bedrijvenpark A1 en de Binnenstad.

 • Het beheren en opbouwen van relaties met ondernemers en georganiseerd bedrijfsleven, het  acquireren van nieuwe bedrijven en het verlenen van dienstverlening aan ondernemers (Ondernemershuis Deventer).

 • Een breed gedragen sociaal – economisch beleid en uitvoering  waaronder winkeltijden, horeca en detailhandel.

 • Samenwerking organiseren met het onderwijs en het bedrijfsleven zodat de aansluiting van het onderwijs in Deventer op de regionale arbeidsmarkt structureel wordt verbeterd.

 • Versterken van het (culturele) imago en economische profiel van Deventer in regionale en internationale context.
 • Zorgen voor marketing van Deventer aan de hand van de economische profielen Boeiende Beleefstad, Open Informatiestad en Duurzame maakstad en merken als Salland, Hanzesteden en Cleantechregio.

 • Meer spin-off genereren uit het ambitieverhaal Deventer Internationaal van vrijwilligersorganisaties, onderwijs en culturele instellingen, het bedrijfsleven en de gemeente. Via het International Office Deventer de internationale activiteiten van Deventer partijen binnen verschillende sectoren zichtbaar maken en verbinden met bijzondere aandacht voor internationale economische ontwikkeling. De (door externe partijen gefinancierde) projecten ter versterking van het lokaal bestuur in de partnersteden van Deventer kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren.

  €120.000

   

 • Speerpunt in 2018 is de viering van het 1250-jarig bestaan van Deventer. Dat wordt een feest van en voor alle Deventenaren en bezoekers aan de gemeente. Er wordt een breed scala aan activiteiten georganiseerd waarvan de gemeente ook de komende jaren de vruchten plukt.

  €400.000

   

 • Het vergroten van het aantal bezoekers van binnen en buiten de gemeente aan culturele activiteiten.
 • Het in samenwerking met de partijen in het culturele veld versterken van de samenhang binnen het cultuuraanbod, bijvoorbeeld een betere spreiding van tijd, plaats en inhoud door middel van een gemeente brede programmering.

 • Het uitvoeren van een meer succesvolle marketing vanuit een samenhangende en herkenbare programmering.

  €100.000

   

 • Het behouden en waar mogelijk vergroten van het aanbod en verscheidenheid aan cultuureducatie.
 • Er wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor de professionele aanbieders van cultuureducatie.

 • Het versterken van een Deventer cultureel klimaat dat inspireert en uitdaagt om cultuur te produceren en het culturele speelveld te vernieuwen.
 • Gesubsidieerde instellingen krijgen een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurveld en ook daarbuiten.

 • Met gesubsidieerde instellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan de vernieuwing binnen het culturele speelveld.

 • De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendig subsidiebeleid, waaronder ook valt de bundeling van krachten, zowel binnen de cultuursector als met andere sectoren (zorg, sport, sociaal, economie).

 • Het vergroten van de zichtbaarheid van en de betrokkenheid bij het culturele erfgoed, zowel boven- als ondergronds.
 • Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd.

  €634.000

   

 • Vergroten van de werkgelegenheid in de gemeente Deventer.
 • Versterken van het (culturele) imago en economische profiel van Deventer in regionale en internationale context.
 • Het vergroten van het aantal bezoekers van binnen en buiten de gemeente aan culturele activiteiten.
 • Het behouden en waar mogelijk vergroten van het aanbod en verscheidenheid aan cultuureducatie.
 • Het versterken van een Deventer cultureel klimaat dat inspireert en uitdaagt om cultuur te produceren en het culturele speelveld te vernieuwen.
 • Het vergroten van de zichtbaarheid van en de betrokkenheid bij het culturele erfgoed, zowel boven- als ondergronds.
 • Randvoorwaarden creëren voor een goed vestigingsklimaat en versterken van de logistieke functie met aandachtsgebieden Poort van Deventer, de  haven, Bedrijvenpark A1 en de Binnenstad.

 • Het beheren en opbouwen van relaties met ondernemers en georganiseerd bedrijfsleven, het  acquireren van nieuwe bedrijven en het verlenen van dienstverlening aan ondernemers (Ondernemershuis Deventer).

 • Een breed gedragen sociaal – economisch beleid en uitvoering  waaronder winkeltijden, horeca en detailhandel.

 • Samenwerking organiseren met het onderwijs en het bedrijfsleven zodat de aansluiting van het onderwijs in Deventer op de regionale arbeidsmarkt structureel wordt verbeterd.

 • Zorgen voor marketing van Deventer aan de hand van de economische profielen Boeiende Beleefstad, Open Informatiestad en Duurzame maakstad en merken als Salland, Hanzesteden en Cleantechregio.

 • Meer spin-off genereren uit het ambitieverhaal Deventer Internationaal van vrijwilligersorganisaties, onderwijs en culturele instellingen, het bedrijfsleven en de gemeente. Via het International Office Deventer de internationale activiteiten van Deventer partijen binnen verschillende sectoren zichtbaar maken en verbinden met bijzondere aandacht voor internationale economische ontwikkeling. De (door externe partijen gefinancierde) projecten ter versterking van het lokaal bestuur in de partnersteden van Deventer kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren.

  €120.000

   

 • Speerpunt in 2018 is de viering van het 1250-jarig bestaan van Deventer. Dat wordt een feest van en voor alle Deventenaren en bezoekers aan de gemeente. Er wordt een breed scala aan activiteiten georganiseerd waarvan de gemeente ook de komende jaren de vruchten plukt.

  €400.000

   

 • Het in samenwerking met de partijen in het culturele veld versterken van de samenhang binnen het cultuuraanbod, bijvoorbeeld een betere spreiding van tijd, plaats en inhoud door middel van een gemeente brede programmering.

 • Het uitvoeren van een meer succesvolle marketing vanuit een samenhangende en herkenbare programmering.

  €100.000

   

 • Er wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor de professionele aanbieders van cultuureducatie.

 • Gesubsidieerde instellingen krijgen een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurveld en ook daarbuiten.

 • Met gesubsidieerde instellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan de vernieuwing binnen het culturele speelveld.

 • De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendig subsidiebeleid, waaronder ook valt de bundeling van krachten, zowel binnen de cultuursector als met andere sectoren (zorg, sport, sociaal, economie).

 • Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd.

  €634.000

   

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Economie kunst en cultuur

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

14

Economie

Functiemenging

52,80

%

LISA

15

Economie

Bruto Gemeentelijk Product

24,20

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Atlas voor gemeenten

16

Economie

Vestigingen (van bedrijven)

102,90

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

Financiën

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

19.354

16.770

16.250

16.140

16.091

Baten

5.463

1.994

1.991

1.978

1.965

Saldo exclusief reserves

-13.891

-14.776

-14.260

-14.162

-14.126

Storting in reserves

3.366

43

43

43

43

Putting uit reserves

2.429

495

135

110

72

Saldo reserves

-936

452

92

66

29

Saldo inclusief reserves

-14.828

-14.324

-14.168

-14.095

-14.097

Toelichting

De daling van het saldo inclusief reserves is als volgt te verklaren:

Culturele gebouwen

Ten opzichte van 2017 dalen de kapitaalslasten met € 490.000 als gevolg van een verlaging van de renteomslag van 4% naar 2,7%. Dit voordeel komt ten gunste van het generiek weerstandsvermogen.

Musea

In 2017 ontvangt het Deventer Verhaal voor het laatst de incidentele bijdrage van € 65.000 als bijdrage in de huisvesting.

Deventer 1.250

In 2018 is conform de voorjaarsnota 2017 een bijdrage begroot van € 400.000 als bijdrage in het totale programmabudget van € 2 miljoen voor het projectbureau Deventer 1250 (in 2017 is een bijdrage van € 100.000 begroot).

Taakvelden

(bedragen x € 1.000)

PA10

Economie kunst en cultuur

2018

2019

2020

2021

Taakveld

3.4

Economische promotie

-745

-746

-744

-743

Taakveld

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-690

-641

-566

-566

Taakveld

3.1

Economische ontwikkeling

-495

-495

-495

-495

Taakveld

5.5

Cultureel erfgoed

-1.989

-1.610

-1.614

-1.617

Taakveld

5.4

Musea

-944

-1.297

-1.297

-1.297

Taakveld

5.3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

-4.550

-4.550

-4.550

-4.550

Taakveld

5.6

Media

-4.911

-4.830

-4.829

-4.828

Saldo Programma

-14.324

-14.168

-14.095

-14.097

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

51

51

51

51

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

142

142

142

142

Saldo

91

91

91

91

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Uitgaven t.l.v. investeringen

828

Inkomsten t.g.v. investeringen

Saldo

-828

Verbonden Partijen

NV Bergkwartier
NV Deventer schouwburg
NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer
GR Recreatiegemeenschap Salland
NV Luchthaven Teuge
GR Historisch Centrum Overijssel