Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen.

Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders (nu nog een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning) met een goede ruimtelijke onderbouwing voor initiatieven uit de samenleving.

Al geruime tijd wachten we op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Naar verwachting wordt de inwerkingtreding uitgesteld (was: 2019). Omdat de Omgevingswet een enorme stelselwijziging voor de fysieke leefomgeving in houdt, zijn we nu al aan de slag gegaan met de implementatie. Dat doen we o.a. aan de hand van een plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, maar ook door het opstellen van een Omgevingsvisie (die volledig wordt gebaseerd op de nieuwe wet) en het maken van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (op basis van de Crisis- en Herstelwet). De aandacht verschuift van het idee van een planbare samenleving naar uit uitgangspunt van een ruimte die de veranderingen moet kunnen opnemen. De aandacht gaat veel meer dan in het verleden uit naar het bestaande. Een Omgevingsvisie geeft een visie op de ontwikkelingen naar de inzichten van nu maar is een dynamisch document. Indien maatschappelijke ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven, dan wordt de visie (op onderdelen) herzien of geactualiseerd. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels - en in die zin dus vooral regisseur - in plaats van de realisator van ruimtelijke initiatieven. In locatie- of gebiedsontwikkelingen is zij vooral de gesprekspartner om in gezamenlijkheid tot gedragen plannen te komen. In die zin passen we de theorie van Uitnodigingsplanologie nu al toe. Ons interne proces is daarop steeds beter ingericht (o.a. door Vergunningenplatform en Carrousel: een integraal samengestelde groep die initiatieven snel en adequaat kan beoordelen en bovendien meedenkt hoe ontwikkelingen zijn in te passen en vorm te geven.

Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We worden actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave (het toevoegen van 3.000 woningen in 10 jaar) te realiseren.

Actuele beleidscontext

De ruimtelijke ontwikkeling van onze omgeving is al enige tijd aan verandering onderhevig. In Deventer zijn we dat pad al een paar jaar geleden ingeslagen, met als mooi voorbeeld de Structuurvisie Stadsassenzone. We werken op basis van nadere invulling van het begrip ‘uitnodigingsplanologie’. Dat brengt een belangrijke transformatie in het ruimtelijk domein met zich mee. De Omgevingswet, die dit handen en voeten gaat geven, is een wet die enorme betekenis gaat krijgen. Niet alleen naar inhoud, maar vooral ook naar houding en gedrag. Dat vraagt een totaal andere opvatting van de rol van de overheid, in al zijn geledingen. In 2018 zetten we de ingeslagen weg richting Omgevingsvisie en vervolgens Omgevingsplan (via het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) volop door.

Van traditioneel beleid naar het samen met partners formuleren van uitvoeringskaders: vanuit een werkbare bandbreedte proberen ontwikkelingen tot stand te laten komen. De gemeente is daarbij zichtbaar en dichtbij haar partners. We zijn open, laten los, maar zorgen dat zaken niet stuk vallen. Dit vraagt een geheel andere houding en inzet van mensen. Ook inzet in tijd, omdat dingen niet vanzelf gaan. Afhankelijk van de vraag die voorligt, bepalen we onze rol en inzet. De nadruk zal liggen op het verbinden van partijen. We houden wel degelijk onze publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. Ook al laten we steeds meer aan onze partners in de samenleving, toch zullen deze bij de realisatie van (grote) projecten steeds een beroep doen op de gemeente. De kansen die onze binnenstad, onze bedrijventerreinen, maar ook ons landelijk gebied bieden staan centraal bij het bepalen van onze beleidsinzet. Dit zijn de sterke economische motoren met een groeiend arbeidsmarktperspectief. Van groot belang voor een vitale samenleving waarin uiteindelijk iedereen mee kan doen.

Deventer staat voor een majeure opgave om de komende 10 jaar 3000 woningen toe te voegen aan de huidige voorraad. Deze kwantitatieve toevoeging is nodig om tegemoet aan de huisvestingsvraag op basis van een aantal autonome ontwikkelingen en demografische ontwikkelingen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een aantal trends die wij op dit moment zien op de woningmarkt zoals een overloop vanuit de randstad naar het oosten, toename van ouderen die op latere leeftijd nog/weer een huis kopen, e.d. Wanneer deze laatste trends en ontwikkelingen er bij betrokken worden zal de opgave waarschijnlijk nog groter worden. Naast deze kwantitatieve opgave is er een majeure kwalitatieve opgave. Vraagstukken zoals de leefbaarheid van wijken en buurten, ongedeelde stad, de grote verduurzamingsopgave in de bestaande voorraad, vraag naar middel dure huur, huisvesting voor ouderen, jongeren en studenten, zijn aspecten die aandacht nodig hebben en dan ook een plek krijgen in de nieuw woonvisie. Deze nieuwe woonvisie is ook weer de basis om prestatieafspraken te maken met woningbouwcorporaties en andere relevante partijen in de stad om onze opgave te realiseren.

In de komende jaren maken we van het streven naar een duurzamer mobiliteit een speerpunt. In die zin staat het bevorderen van het vervoer te voet of per fiets centraal. We maken ruimte vrij voor een functionaris die hier zijn of haar volle aandacht op kan richten.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2017 gemiddeld met een 7,3. Dat is net iets hoger dan het rapportcijfer van 2015 (stedelijk gebied 7,1; landelijk gebied 7,9; gemiddeld 7,2 (Bewonersonderzoek najaar 2015)
 • In 2018 leggen we de Raad een Omgevingsvisie ter vaststelling voor.

  €135.000

   

 • In 2018 leggen we de Raad een concept van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor ons stedelijk gebied voor, met als doel deze vrij te geven voor verdere inspraak.

  €200.000

   

 • Op basis van een plan van aanpak bereiden we de implementatie van de Omgevingswet verder voor.

  €90.000

   

 • In het planvormingstraject rond de verbreding van de A1 realiseren we zoveel mogelijk punten van de Deventer Agenda. We verzorgen een adequaat omgevingsmanagement.

  €50.000

   

 • We maken werk van Uitnodigingsplanologie in verschillende locatie- en gebiedsontwikkelingen. We richten bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van de binnenstad en de bedrijventerreinen. Afhankelijk van de vraagstelling vanuit de samenleving bepalen we daar onze rol (meer of minder actief).

  €60.000

   

 • Toezicht en handhaving voeren we uit op basis van, en overeenkomstig het jaarlijks vast te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma.

  €420.000

   

 • We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad met voldoende aanbod in het sociale segment (koop en huur), maar ook in het dure en middeldure huursegment. Op deze manier werken we aan gemengde en duurzame wijken/buurt
 • We werken samen met onze partners aan het realiseren van de prestatieafspraken.

  €20.000

 • De beoogde nieuwbouw in 2018 volgens het Woningbouwprogramma bedraagt 433.
 • We verzorgen samen de woningbouwprogrammering met behulp van onder meer de opbrengst uit het in 2017 gehouden woningbehoefteonderzoek. We komen tot het inrichten van een task force wonen.

  €45.000

   

 • We zorgen voor een adequate huisvesting van bijzondere doelgroepen (wonen/zorg, beschermd wonen, statushouders, urgentieverzoeken) en nemen deel in een traject met Skaeve huse, in samenspraak met de corporaties.

  €10.000

 • Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%.
 • Deventer levert een positief kritische inzet in de discussie over het goederenvervoer per spoor, gericht op een leefbaar en veilig woonklimaat (Programma Hoogfrequent Spoor, Basisnet Spoor).

  We bepleiten bij o.a. de provincie het belang van een innovatief en efficiënt openbaar (reizigers)vervoer voor de inwoners van Deventer.

  €10.000

   

 • We bevorderen een afname van het aantal verplaatsingen per auto richting binnenstad en bedrijventerreinen met 5% en bevorderen een toename van het aantal verplaatsingen te voet en per fiets met 5% (peildatum 1 januari en nulmeting voorjaar 2018).
 • We benutten zo veel mogelijk de kansen die het Rijksprogramma Beter Benutten ons biedt (binnen de bestaande begroting). Daarbij geldt een accent voor slimme ICT-toepassingen en gedragsbeïnvloeding. Daardoor dragen we bij aan het werken aan een duurzaam mobiliteitsbeleid. We benoemen daarbij een coördinator duurzame mobiliteit.

  €25.000

   

 • We verbeteren de bereikbaarheid en de doorstroming, waarbij omwille van de bereikbaarheid van de binnenstad en de bedrijventerreinen zo veel mogelijk verkeer wordt afgewenteld naar de ringwegen (Hanzetracé, N348).
 • We verzorgen de meerjarige programmering voor het brede bereikbaarheidspalet als input voor o.a. het MIND, MJOP en als basis voor brede (gebieds)ontwikkelingen in de gemeente. We schenken daarbij bijzondere aandacht aan het belang van de fiets.

  €50.000

   

 • Inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2017 gemiddeld met een 7,3. Dat is net iets hoger dan het rapportcijfer van 2015 (stedelijk gebied 7,1; landelijk gebied 7,9; gemiddeld 7,2 (Bewonersonderzoek najaar 2015)
 • We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad met voldoende aanbod in het sociale segment (koop en huur), maar ook in het dure en middeldure huursegment. Op deze manier werken we aan gemengde en duurzame wijken/buurt
 • De beoogde nieuwbouw in 2018 volgens het Woningbouwprogramma bedraagt 433.
 • Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%.
 • We bevorderen een afname van het aantal verplaatsingen per auto richting binnenstad en bedrijventerreinen met 5% en bevorderen een toename van het aantal verplaatsingen te voet en per fiets met 5% (peildatum 1 januari en nulmeting voorjaar 2018).
 • We verbeteren de bereikbaarheid en de doorstroming, waarbij omwille van de bereikbaarheid van de binnenstad en de bedrijventerreinen zo veel mogelijk verkeer wordt afgewenteld naar de ringwegen (Hanzetracé, N348).
 • In 2018 leggen we de Raad een Omgevingsvisie ter vaststelling voor.

  €135.000

   

 • In 2018 leggen we de Raad een concept van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor ons stedelijk gebied voor, met als doel deze vrij te geven voor verdere inspraak.

  €200.000

   

 • Op basis van een plan van aanpak bereiden we de implementatie van de Omgevingswet verder voor.

  €90.000

   

 • In het planvormingstraject rond de verbreding van de A1 realiseren we zoveel mogelijk punten van de Deventer Agenda. We verzorgen een adequaat omgevingsmanagement.

  €50.000

   

 • We maken werk van Uitnodigingsplanologie in verschillende locatie- en gebiedsontwikkelingen. We richten bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van de binnenstad en de bedrijventerreinen. Afhankelijk van de vraagstelling vanuit de samenleving bepalen we daar onze rol (meer of minder actief).

  €60.000

   

 • Toezicht en handhaving voeren we uit op basis van, en overeenkomstig het jaarlijks vast te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma.

  €420.000

   

 • We werken samen met onze partners aan het realiseren van de prestatieafspraken.

  €20.000

 • We verzorgen samen de woningbouwprogrammering met behulp van onder meer de opbrengst uit het in 2017 gehouden woningbehoefteonderzoek. We komen tot het inrichten van een task force wonen.

  €45.000

   

 • We zorgen voor een adequate huisvesting van bijzondere doelgroepen (wonen/zorg, beschermd wonen, statushouders, urgentieverzoeken) en nemen deel in een traject met Skaeve huse, in samenspraak met de corporaties.

  €10.000

 • Deventer levert een positief kritische inzet in de discussie over het goederenvervoer per spoor, gericht op een leefbaar en veilig woonklimaat (Programma Hoogfrequent Spoor, Basisnet Spoor).

  We bepleiten bij o.a. de provincie het belang van een innovatief en efficiënt openbaar (reizigers)vervoer voor de inwoners van Deventer.

  €10.000

   

 • We benutten zo veel mogelijk de kansen die het Rijksprogramma Beter Benutten ons biedt (binnen de bestaande begroting). Daarbij geldt een accent voor slimme ICT-toepassingen en gedragsbeïnvloeding. Daardoor dragen we bij aan het werken aan een duurzaam mobiliteitsbeleid. We benoemen daarbij een coördinator duurzame mobiliteit.

  €25.000

   

 • We verzorgen de meerjarige programmering voor het brede bereikbaarheidspalet als input voor o.a. het MIND, MJOP en als basis voor brede (gebieds)ontwikkelingen in de gemeente. We schenken daarbij bijzondere aandacht aan het belang van de fiets.

  €50.000

   

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Ruimtelijke ontwikkeling

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

35

Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

225,70

Duizend euro

CBS

36

Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

9

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

37

Vhrosv

Demografische druk

67,90

%

CBS

38

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

688

In Euro’s

COELO

39

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

821

In Euro’s

COELO

Financiën

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

4.521

4.996

4.802

4.635

4.619

Baten

3.399

3.340

3.296

3.230

3.230

Saldo exclusief reserves

-1.122

-1.656

-1.506

-1.405

-1.389

Storting in reserves

Putting uit reserves

50

45

45

45

30

Saldo reserves

50

45

45

45

30

Saldo inclusief reserves

-1.072

-1.611

-1.461

-1.360

-1.359

Toelichting

De stijging van het saldo inclusief reserves in 2018 is als volgt te verklaren:

Taakveldindeling BBV

De voorgeschreven taakveldindeling leidt tot een verschuiving van gelden tussen programma's. De lasten van Loket Bouwen en wonen en glasvezel zijn in programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling ondergebracht. Straatnaamgeving is naar programma 1 Burger en Bestuur verschoven.

Implementatie Omgevingswet

Als gevolg van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet zijn de lasten in zowel 2018 (€ 100.000) als in 2019 (€ 150.000) hoger.

Winkelcentrum Colmschate

Voor de vernieuwing van het winkelcentrum brengen wij onze kosten voor planontwikkeling en bouwrijp maken in rekening bij de ontwikkelaar. De lasten en baten nemen geleidelijk af van € 130.000 in 2017 tot € 65.000 in 2019.

Winkelcentrum Borgele

In 2017 wordt met de ontwikkelaar de vernieuwing van Winkelcentrum Borgele afgerond. Dit leidt tot lagere baten en lasten in 2018.

Geertruidenlocatie

De herontwikkeling van de Geertruidenlocatie wordt in 2017 afgerond, waardoor de lasten en baten in 2018 lager zijn.

Taakvelden

(bedragen x € 1.000)

PA05

Ruimtelijke ontwikkeling

2018

2019

2020

2021

Taakveld

8.3

Wonen en bouwen

-214

-214

-212

-212

Taakveld

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.201

-1.047

-943

-942

Taakveld

0.5

Treasury

4

2

0

0

Taakveld

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-145

-147

-150

-150

Taakveld

2.1

Verkeer en vervoer

-55

-55

-55

-55

Saldo Programma

-1.611

-1.461

-1.360

-1.359

Verbonden Partijen

NV Wonen boven winkels