Milieu

Omschrijving

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek.

Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn.

Actuele beleidscontext

Op gebied van afval wordt het Grondstoffenplan 2015-2020 uitgevoerd, dat de vervolgstappen bevat op het in 2013 ingevoerde Diftarsysteem en zal leiden tot verdere verlaging van de hoeveelheid restafval en toenemende bronscheiding. Op gebied van bodem vormt het Convenant 2016-2020 tussen VNG, IPO, VNG en UvW de leidraad. Het kader voor geluid wordt gevormd door de Wet Geluidhinder die afgelopen jaren is vernieuwd onder de noemer van Swung (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid).

Vrijwel alle milieuwetgeving zal worden opgenomen in de Omgevingswet. In een aantal gevallen, zoals bodem, wordt gecombineerd met een ingrijpende stelselwijziging. In andere gevallen blijft het beleid in essentie ongewijzigd. Voor de invoering van de Omgevingswet is op vrijwel alle beleidsterreinen personele inzet nodig.

Voor duurzaamheid is het wat en hoe vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Duurzame Energie (2011-2018). De energietransitiekoers krijgt steeds meer vorm in publiek-private samenwerkingsvormen tussen burgers, bedrijfsleven, (kennis)instellingen maatschappelijke organisaties en (mede)overheden. Het in 2015 gestarte proces rondom de Strategische Raadsagenda Duurzaamheid sluit hierop aan. In 2018 moet de uitvoeringsagenda duurzame energie en de inzet op energietransitie worden geactualiseerd.

Bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving en bij bodem en geluid speelt de ontwikkeling van de Omgevingsdienst. In de nieuwe VTH-wet is bepaald dat gemeenten verplicht zijn om het Basispakket aan milieutaken onder te brengen in de Openbaar Lichaam in een Gemeenschappelijke Regeling. De Omgevingsdienst IJsselland is 1 januari 2018 operationeel waarbij de huidige medewerkers van de gemeente dan onder de OD vallen.

Een specifiek onderwerp waar komende jaren aandacht voor wordt gevraagd is asbest. De wetgever heeft bepaald dat alle asbestdaken per 2024 gesaneerd moeten zijn. De provincie verwacht hierbij een stevige inzet van gemeenten. In 2017 en 2018 is hiervoor € 50.000 gereserveerd (zie Voorjaarsnota). Daarnaast is met de raad afgesproken om een locatieonderzoek windenergie te laten uitvoeren en doen we mee met de gezamenlijke aanbesteding voor elektrische laadpalen met de provincie Overijssel en Gelderland.

Overige relevante beleidskaders zijn: herziene kader Externe Veiligheid, Basisnet Spoor, Werkwijze Ecologie, Europese normen voor Luchtkwaliteit, Verdrag van Aarhus betreffende informatie, inspraak en besluitvorming inzake milieuaangelegenheden.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.
 • Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval door verdere verlaging gf-fractie in restafval en het uitvoeren van de pilot nieuwe beloningsysteem flesjes  en blikjes.

  €6.660.000

   

 • Doorgaande verbetering van de milieukwaliteit en ecologische kwaliteit in de hele gemeente.
 • Vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn.

  €1.382.000

   

 • Door inzet van lokale ecologische kennis bij ruimtelijke ontwikkelingen en onderhoud van de openbare ruimte worden ecologisch optimale situaties gecreëerd.

 • Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving.

   

   

  €400.000

   

 • Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare elektriciteit en het dalen van de geproduceerde CO2.
 • Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot toename van de opwek en gebruik van duurzame energie en vermindering van energiegebruik, specifiek op gebied van woningen, mobiliteit en bedrijven.

  €20.000

   

 • Het regisseren van het proces van energietransitie, in samenwerking met onder meer energiebedrijven, netbeheerders, particuliere initiatieven, woningbouwcorporaties en bedrijven.

  €20.000

   

 • Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.
 • Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst.

  €170.000

   

 • Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.
 • Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.

  €692.000

   

 • Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.
 • Doorgaande verbetering van de milieukwaliteit en ecologische kwaliteit in de hele gemeente.
 • Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare elektriciteit en het dalen van de geproduceerde CO2.
 • Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.
 • Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.
 • Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval door verdere verlaging gf-fractie in restafval en het uitvoeren van de pilot nieuwe beloningsysteem flesjes  en blikjes.

  €6.660.000

   

 • Vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn.

  €1.382.000

   

 • Door inzet van lokale ecologische kennis bij ruimtelijke ontwikkelingen en onderhoud van de openbare ruimte worden ecologisch optimale situaties gecreëerd.

 • Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving.

   

   

  €400.000

   

 • Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot toename van de opwek en gebruik van duurzame energie en vermindering van energiegebruik, specifiek op gebied van woningen, mobiliteit en bedrijven.

  €20.000

   

 • Het regisseren van het proces van energietransitie, in samenwerking met onder meer energiebedrijven, netbeheerders, particuliere initiatieven, woningbouwcorporaties en bedrijven.

  €20.000

   

 • Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst.

  €170.000

   

 • Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.

  €692.000

   

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Milieu

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

33

Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

99

Kg/inwoner

CBS

34

Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

2,80

%

RWS

Financiën

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

16.060

14.203

12.739

12.694

12.669

Baten

12.250

12.428

11.522

11.710

11.719

Saldo exclusief reserves

-3.810

-1.775

-1.217

-984

-949

Storting in reserves

1.400

Putting uit reserves

4.453

780

222

13

3

Saldo reserves

3.053

780

222

13

3

Saldo inclusief reserves

-757

-995

-996

-971

-946

Toelichting

De daling van het saldo inclusief reserve is als volgt te verklaren:

Afval
De eenmalige bijdrage in verband met de nieuwe milieustraat (€ 1.626.500), met dekking uit de reserve huishoudelijk afval.

Geluid
De voorbereiding van diverse geluidssaneringsprojecten is afgerond, de uitvoering wordt in 2018 gestart, dekking door Rijksbijdrage.

Milieu
Met ingang van 1 januari 2018 zal de Omgevingsdienst IJsselland (OD) als organisatie functioneren. Enerzijds veroorzaakt dit lagere apparaatslasten in verband met overgang naar Omgevingsdienst, anderzijds een verhoging van de lasten in verband met een hogere bijdrage aan de Omgevingsdienst.

Taakvelden

(bedragen x € 1.000)

PA04

Milieu

2018

2019

2020

2021

Taakveld

7.4

Milieubeheer

-2.371

-2.371

-2.346

-2.322

Taakveld

7.3

Afval

2.678

2.678

2.678

2.678

Taakveld

0.5

Treasury

185

185

185

185

Taakveld

6.3

Inkomensregelingen

-1.487

-1.487

-1.487

-1.487

Saldo Programma

-995

-996

-971

-946

Verbonden Partijen

NV Vastgoed Milieucentrum Deventer
GR Omgevingsdienst IJsselland