Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

Het programma richt zich op het benutten van de ruimtelijke, sociale en economische potenties van inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Dit doen wij door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructurerings projecten.Wij regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Alleen wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken gaan wij actief gronden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Op deze wijze dragen we bij aan de totale gemeentelijke (bouw)opgave voor duurzaam wonen, werken en leven.

Actuele beleidscontext

De herstructurering in de Rivierenwijk, Keizerslanden wordt voortgezet. In deze wijken maken we het mogelijk dat burgers eigen ideeën kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Herstructurering transformeert naar wijkontwikkeling. De gemeentelijke rol richt zich steeds minder op fysieke ingrepen, maar meer op het versterken van de positie van bewoners. Voor Keizerslanden zal 2018 het laatste jaar zijn waarin de gemeente een speciale inzet pleegt. De herstructureringsopgave Voorstad Oost is in 2017 afgerond.

De gemeente beschikt over een grondinstrumentarium, dat wij in 2018 gaan doorontwikkelen. We zijn een breed faciliterende organisatie die ruimtelijke opgaven aan de markt over laat (uitnodigingsplanologie). Via een strategische aan- en verkoop van gronden en panden blijven we waakzaam op de maatschappelijk opgave. Wanneer de markt deze opgaven niet of onvoldoende invult, pakken we een actieve rol.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Door middel van Strategisch omgevingsmanagement bouwen wij in de drie herstructureringsgebieden een duurzame relatie op met partners en faciliteren de samenleving.
 • Het zorgdragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en -resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijken Voortsad Oost, Keizerslanden en Rivierenwijk.

  €520.000

 • We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige en duurzame woningvoorraad en voldoende en kwalitatief hoogwaardige ruimte voor duurzaam ondernemen
 • Het in voorraad hebben van van ruwe grondgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:

  • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2018 en verder.

  • de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar

  • de uitgifte  van in 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.

  €12.500.000

 • Het doorontwikkelen van het  grondinstrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Daarbij wordt gedacht aan;

  • de taskforce wonen;

  • de pr en acquisitie voor de bedrijventerreinen;

  • Vaart in de Haven.

   

  De besluitvorming over de herziening van het erfpachtbeleid.

  De actualisatie van de financiële spelregels grondzaken.

  €57.000

 • Het herzien van de grondexploiatie van Sluiskwartier.

  Het herzien van de grondexploiatie van Steenbrugge.

  Het herzien van de grondexploiatie van Park Zandweerd.

 • Stimuleren verkoop via website Deventer verkoopt:

  De verkoop van 6 panden en 60 ha gronden in Deventer Noord oost.

  De verkoop van 5 overige panden.

   

  €24.000

 • Door middel van Strategisch omgevingsmanagement bouwen wij in de drie herstructureringsgebieden een duurzame relatie op met partners en faciliteren de samenleving.
 • We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige en duurzame woningvoorraad en voldoende en kwalitatief hoogwaardige ruimte voor duurzaam ondernemen
 • Het zorgdragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en -resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijken Voortsad Oost, Keizerslanden en Rivierenwijk.

  €520.000

 • Het in voorraad hebben van van ruwe grondgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:

  • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2018 en verder.

  • de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar

  • de uitgifte  van in 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.

  €12.500.000

 • Het doorontwikkelen van het  grondinstrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Daarbij wordt gedacht aan;

  • de taskforce wonen;

  • de pr en acquisitie voor de bedrijventerreinen;

  • Vaart in de Haven.

   

  De besluitvorming over de herziening van het erfpachtbeleid.

  De actualisatie van de financiële spelregels grondzaken.

  €57.000

 • Het herzien van de grondexploiatie van Sluiskwartier.

  Het herzien van de grondexploiatie van Steenbrugge.

  Het herzien van de grondexploiatie van Park Zandweerd.

 • Stimuleren verkoop via website Deventer verkoopt:

  De verkoop van 6 panden en 60 ha gronden in Deventer Noord oost.

  De verkoop van 5 overige panden.

   

  €24.000

Financiën

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

24.323

18.161

12.894

15.262

11.783

Baten

25.194

18.338

13.403

15.957

12.450

Saldo exclusief reserves

871

177

509

696

667

Storting in reserves

2.341

660

631

631

631

Putting uit reserves

2.153

1.462

1.199

1.091

1.120

Saldo reserves

-188

801

568

460

489

Saldo inclusief reserves

683

978

1.077

1.155

1.156

Toelichting

De stijging van het saldo inclusief reserves in 2018 is als volgt te verklaren:

Taakveldindeling BBV

De voorgeschreven taakveldindeling leidt voor dit programma niet tot een verschuiving van gelden tussen programma's.

Eenmalige projecten

In 2017 zijn de lasten hoger als gevolg van de projecten Hoornwerk (€ 24.000) en Venengebied (€ 157.000).

Herstructureringsprojecten

De begroting 2018 is aangepast conform het meerjarenkader dat bij de zomerrapportage 2017 is vastgesteld. Dit leidt voor Voorstad Oost tot € 590.000 lagere lasten, doordat dit project in 2017 wordt afgerond. Ook voor Keizerslanden (€ 50.000) en Rivierenwijk (€ 1.000.000) zijn de lasten in 2018 lager. Keizerslanden wordt naar verachting in 2018 afgerond.

Grondexploitaties

De bij de jaarrekening 2016 geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de begroting 2018. Door het afronden van grondexploitaties nemen zowel de lasten als de baten meerjarig af.

Onroerend goed buitenexploitatie

Voor het beheer van onroerend goed buiten exploitatie (panden en gronden) zijn de lasten en baten meegenomen. Door verkopen verwachten wij het exploitatieresultaat structureel te verbeteren.

Taakvelden

(bedragen x € 1.000)

PA06

Herstructurering en vastgoed

2018

2019

2020

2021

Taakveld

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

145

196

246

246

Taakveld

8.3

Wonen en bouwen

-111

-109

-109

-107

Taakveld

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

944

990

1.018

1.017

Saldo Programma

978

1.077

1.155

1.156