Inleiding

Inleiding

De gemeente Deventer richt de blik in deze begroting op de toekomst. Er is ruimte om te investeren binnen het uitgangspunt van een solide sluitende begroting. We kiezen ervoor om te investeren in de economie van Deventer, duurzaamheid en de openbare ruimte. Deze investeringen versterken het profiel van een unieke binnenstad aan de IJssel met het nabijgelegen landelijk gebied. Daarnaast versterken deze investeringen de arbeidsmarkt. In het jaar dat Deventer 1.250 jaar bestaat leggen we hiermee een solide basis voor de toekomst.

Alles uitklappen
Ambitieus, eigenwijs en ondernemend

In 2018 bestaat Deventer 1250 jaar. Geworteld in een rijke historie is Deventer een bloeiende stad aan de IJssel. Ambitieus, eigenwijs en ondernemend. De combinatie van stad en buitengebied maakt Deventer een toplocatie voor werken, ondernemen, leren en innoveren. Deventer biedt veel keus en kwaliteit in woon- en leefomgeving. De ligging aan de IJssel en de rijke historische binnenstad ademen nog altijd een vrijzinnige cultuur- en handelsgeest. Er is een florerend netwerk van betrokken inwoners, organisaties en bedrijven. Naast professionals zijn dat ook heel veel vrijwilligers. De landschappelijke structuur in het buitengebied zorgt voor een economisch en sociaal-cultureel sterk platteland. Deventer heeft krachtige, gevarieerde dorpen en voorzieningen. De stad en het ommeland versterken elkaar, daarom investeren we in beide.


Deventer in de wereld

Deventer is een afspiegeling van de wereld om ons heen, die snel verandert. Economische wisselingen hebben effect op werkloosheid, voorzieningen en armoede. Er zijn grote verschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen, die voor spanning kunnen zorgen.

Het Nederlandse zorglandschap verandert, en daarmee de vraag naar zorg en de verwachtingen van inwoners.

Het besef dat we een collectieve zorg hebben voor een duurzame aarde groeit. Dit zien we binnen de gemeente terug in de wensen en vragen van bedrijven en inwoners. Als gemeente faciliteren we duurzame keuzes. De digitalisering van de maatschappij gaat in rap tempo door. Ook steeds meer gemeentelijke dienstverlening kan digitaal. Hier investeren we in, net als in informatieveiligheid. Daarbij houden we oog voor inwoners die nog niet digitaal vaardig zijn.


Terugblik

De afgelopen jaren kenmerkten zich door de economische crisis. Er is de afgelopen jaren veel werk verzet. Nadrukkelijk ook door onze partners, werkgevers en de inwoners. Er waren enorme opgaven, zoals de transitie in het sociaal domein, grote wegwerkzaamheden om de gemeente bereikbaar te houden, en er was volop inzet om de economie draaiende te houden.

Toch bleef de crisis ook hier niet zonder gevolgen. Dat merkten inwoners die hun baan verloren, of ondernemers die minder werk hadden. Meer mensen werden afhankelijk van een bijstandsuitkering. Er was minder geld om de straten schoon te houden en onkruid te verwijderen.


Opbrengst

Er is deze raadsperiode veel bereikt. De nieuwe taken zijn voortvarend opgepakt. Deventer werd uitgeroepen tot Gouden Gemeente, vanwege de samenwerkingen in het sociaal domein en het beleid rond de decentralisaties. De sociale teams hebben hun plek gevonden in de wijken en dorpen. Buurthuizen zijn belangrijke ontmoetingsplekken geworden. De leegstand op bedrijventerreinen is fors verminderd. De stationsomgeving is opgeknapt, met een ruime ondergrondse fietsenstalling.

Er wordt volop gewoond in de Wijtenhorst, de Douwelerleide en op Eikendal. Veel kantoorpanden zijn getransformeerd tot aantrekkelijke woningen. Op korte termijn wordt er bovendien gebouwd in het Vestingkwartier, Steenbruggen, Nieuw-Larenstein en de Geertruidentuin. De financiële huishouding van de gemeente was daarbij altijd op orde.


Vooruitkijken

De crisis ligt achter ons, en de toekomst is veelbelovend. De meerjarenbegroting is sluitend en er is ruimte om te investeren. We starten met de aanpak van dingen die zijn blijven liggen tijdens de crisis. Daarom komt er meer geld voor onkruidbestrijding, en meer capaciteit bij handhaving. Er wordt geld gereserveerd voor de vervanging van sporthal Keizerslanden en onderhoud van panden.


Economische basis

Er is daarnaast ruimte om verder te kijken. Er ligt een krachtige economische basis, die met de juiste investeringen verder kan groeien. De samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en de overheid zorgt voor een arbeidsmarkt die in balans is. Deventer heeft een krachtige maakindustrie en innovatieve informatietechnologie, met prachtige kansen voor werkgelegenheid rond de binnenstad en de centraal gelegen bedrijventerreinen aan de A1. De combinatie van de historische binnenstad aan de IJssel en het prachtige landelijk gebied zorgt er bovendien voor dat het toerisme bloeit.


Duurzaamheid

Naast de economie ligt de nadruk voor het kijken naar de toekomst bij duurzaamheid en energietransitie. De veranderingen komen snel op ons af. Als gemeente kunnen en willen we niet achterblijven. We willen vooruit om de leefbaarheid voor onze inwoners nu en straks te garanderen. Inzetten op duurzaamheid biedt kansen voor innovatie, waarmee onze regio ook op economisch vlak kan concurreren. Dit bevordert dus ook de economische vitaliteit van Deventer.


Opgaven (langere termijn)

1. Sterke economie met groeiend arbeidsperspectief

De economie van Deventer heeft innovatief vermogen nodig om zich te kunnen blijven vernieuwen. Mensen maken daarbij het verschil. De mate waarin Deventer deze mensen aan zich weet te binden is een belangrijke factor voor de duurzame economische ontwikkeling van Deventer. Daarom zetten we vol in op de vitaliteit van onze historische binnenstad en het ommeland, een goed draaiende arbeidsmarkt en uitstekende faciliteiten voor bedrijven, ondernemers en bewoners.

2. Duurzaamheid: energieneutraal in 2030

In 2030 willen we energieneutraal zijn. We zetten in Deventer vol in op het verminderen van het energieverbruik en tegelijkertijd ontwikkelen we bouwstenen voor de noodzakelijke energietransitie. Dat wil zeggen dat we de energievoorziening willen loskoppelen van fossiele brandstoffen. Daarbij wordt de verbinding gelegd met wonen, ondernemen, mobiliteit en inpassing in de leefomgeving.

3. Aantrekkelijke leefomgeving

Deventer is een schone, opgeruimde en veilige gemeente. Met elkaar werken wij aan behoud en verbetering van de leefbaarheid in onze wijken en dorpen. We hebben met onze partners in de zorg de ambitie om de gezondste regio te worden.

4. Vitale samenleving waar iedereen mee kan doen

In iedere wijk is de toegang tot zorg en ondersteuning dichtbij voor bewoners die het nodig hebben. Daarbij gaan we uit van eigen regie en mogelijkheden van inwoners en hun omgeving. De doorontwikkeling richt zich op meer aandacht voor preventie, aandacht voor de juiste toegang tot ondersteuning. Tot slot is er aandacht voor het stimuleren en het verder ontwikkelen van algemene voorzieningen ten opzichte van maatwerk.


Basis voor de toekomst

In de begroting reserveren we nu substantiële ruimte om te investeren in economie en duurzaamheid. Het gaat niet alleen om de investeringsplanning, maar ook om keuzes in nieuw beleid en het focussen van de inzet van mensen en middelen. Investeren in de economie en duurzaamheid geeft de gemeente een prachtige basis voor de toekomst.