Dekking programmaplan

Inleiding

In de programma’s 1 tot en met 11 zijn de gemeentelijke activiteiten en middeleninzet samengevat. De kosten van deze programma’s moeten gedekt worden.

Het dekking programmaplan bevat een overzicht van de beschikbare dekkingsmiddelen voor de begroting en geeft een totaaloverzicht van het resultaat van de begroting.

Hieronder wordt het resultaat van de meerjarenbegroting weergegeven, zowel exclusief alsook inclusief verrekening van reserves. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten van de programma’s en van de beschikbare dekkingsmiddelen.

Resultaat meerjarenbegroting

Alles uitklappen
Resultaat meerjarenbegroting inclusief verrekening reserves

In de onderstaande tabel worden de uitkomsten van de begroting gepresenteerd, die onderdeel uitmaken van de totale uitkomst van deze begroting. In hoofdstuk Financiële uitkomsten begroting, treft u een nadere toelichting en specificatie aan.

(bedragen x € 1.000)

Resultaat begroting inclusief verrekening reserves

2018

2019

2020

2021

Resultaat exclusief inzet reserves

-3.450

-683

1.438

1.547

Verrekening reserves

3.450

683

-1.438

-1.547

Totaal resultaat meerjarenbegroting

0

0

0

0


Resultaat meerjarenbegroting exclusief verrekening reserves

In onderstaande tabel is het totaal aan lasten en baten opgenomen. Het lastentotaal geeft een beeld van de gemeentelijke ‘omzet’. Deze bedraagt voor 2018 € 321 miljoen. Het resultaat (onder in de tabel) geeft het overall-saldo van lasten en baten als de verrekening met reserves (puttingen en stortingen) buiten beschouwing wordt gelaten. Dat geeft een extra inzicht in de financiële positie van de gemeente. De regelgeving (BBV 2004) schrijft deze cijferopstelling dan ook voor. Het saldo per programma en de algemene dekkingsmiddelen zijn hierna verder gespecificeerd.

(bedragen x € 1.000)

Resultaat begroting exclusief verrekening reserves

2018

2019

2020

2021

Totaal lasten programma's (exclusief Algemene dekkingsmiddelen)

320.741

307.462

306.944

303.580

Totaal baten programma (exclusief Algemene dekkingsmiddelen)

109.049

99.891

102.256

98.556

Totaal saldo programma (exclusief Algemene dekkingsmiddelen)

-211.692

-207.571

-204.688

-205.024

Totaal saldo algemene dekkingsmiddelen

208.242

206.888

206.126

206.571

Resultaat begroting exclusief verrekening reserves

-3.450

-683

1.438

1.547


Verrekening met reserves

IIn onderstaand overzicht zijn alle stortingen en puttingen in/uit reserves verzameld die ten laste resp. ten gunste worden gebracht van de exploitatie. Ook is opgenomen welke rente conform de vastgestelde regels wordt toegevoegd aan reserves. Voor detailinformatie per programma wordt verwezen naar bijlage Resultaatbestemming. Een en ander leidt per saldo tot het volgende effect van verrekening met reserves per jaar.

(bedragen x € 1.000)

Reserves

2018

2019

2020

2021

Saldo stortingen (-) en puttingen (+) exclusief rentetoevoeging

3.869

1.063

-1.091

-1.223

Toevoeging van rente aan reserves (-)

419

380

347

324

Saldo stortingen (-) en puttingen (+) inclusief rentetoevoeging

3.450

683

-1.438

-1.547


Saldo lasten en baten per programma

In dit overzicht zijn de saldo's per programma samengevat.

(bedragen x € 1.000)

Saldo per programma

2018

2019

2020

2021

Burger en bestuur

-5.319

-5.545

-5.330

-5.337

Openbare orde en veiligheid

-8.923

-8.754

-8.846

-8.920

Leefomgeving

-18.399

-18.192

-17.977

-17.977

Milieu en duurzaamheid

-1.775

-1.217

-984

-949

Ruimtelijke ontwikkeling

-1.656

-1.506

-1.405

-1.389

Herstructurering en vastgoed

177

509

696

667

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-32.308

-30.692

-29.841

-29.828

Meedoen

-70.637

-70.521

-69.739

-69.721

Jeugd en onderwijs

-32.746

-32.582

-32.714

-32.283

Economie, kunst en cultuur

-14.776

-14.260

-14.162

-14.126

Bedrijfsvoering

-25.330

-24.810

-24.386

-25.160

Totaal

-211.692

-207.571

-204.688

-205.023

Algemene dekkingsmiddelen

De belangrijkste dekkingsbron voor de gemeentelijke lasten zijn de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen, waarvan de Algemene Uitkering (AU) en de Onroerende zaakbelasting (OZB) de belangrijkste zijn. De dekkingsmiddelen die direct verbonden zijn aan taakvelden, zoals de afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn als opbrengst ondergebracht in het betreffende programma. Naast deze algemene dekkingsmiddelen is er ook een aantal lasten en baten, dat daar (nog) buiten valt. Het betreft gereserveerde lasten en baten van algemeen karakter die nog nadere uitwerking behoeven alvorens te worden toebedeeld aan een programma. Ze worden per onderwerp kort toegelicht, en voor zover relevant daarna gespecificeerd.

(bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

2018

2019

2020

2021

Algemene uitkering

187.431

189.810

191.248

192.527

Lokale heffingen

25.597

26.398

27.223

28.123

Saldo financieringsfunctie

1.048

766

658

645

Dividend

903

858

888

888

Calculatieverschillen

-207

-223

-219

-219

Overige algemene dekkingsmiddelen

-457

-479

-539

-543

Uitvoeringskosten lokale heffingen

-1.236

-1.236

-1.236

-1.236

Gestalde budgetten:

Onvoorzien

-221

-221

-221

-221

Budgetruimte

-2.339

-2.490

-2.080

-1.466

Areaal infrastructuur

-318

-518

-718

-918

Exploitatie bibliotheek

-431

-431

-431

-431

Exploitatie Viking

-150

-150

-150

-150

Frictiebudget taakstelling bedrijfsvoering

0

-204

-407

0

Stelpost autonome ontwikkelingen

-350

-950

-1.300

-1.650

Stelposten Algemene uitkering

-416

-433

-429

-236

Stelpost prijzen en lonen

-347

-2.776

-5.079

-7.466

Stelpost investeringen

-52

-520

-520

-520

Technische stelposten

-213

-313

-561

-556

Totaal

208.242

206.888

206.127

206.571

Algemene uitkering

Gemeente Deventer ontvangt de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering is voor een deel gekoppeld aan de uitgaven van het Rijk. De verdeling van het geld over de gemeenten vindt plaats op basis van verdeelmaatstaven.

Lokale heffingen

Hier wordt een beeld gegeven van de lokale heffingen waarbij er geen relatie ligt tussen de kosten en de opbrengsten. Dit impliceert tevens dat de heffingen op het gebied van parkeren (gedeeltelijk), afvalstoffen- en rioolopbrengsten geen algemeen dekkingsmiddel zijn, maar expliciet worden aangewend voor uitgaven op betreffende terreinen. In de paragraaf lokale lasten wordt aandacht besteed aan o.a. lokale lastendruk, kwijtscheldingsbeleid e.d.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is een begrip uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit begrip kan worden gedefinieerd als het saldo van:
de betaalde rente (last) over de aangegane langlopende leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en
de ontvangen rente (bate) over de uitzettingen. Onder uitzettingen kunnen worden verstaan deposito’s, verstrekte langlopende leningen en beleggingen.

Dividend

De opbrengst uit deelnemingen betreft o.a. de dividenduitkering van de Bank Nederlandse gemeenten.

Calculatieverschillen kostenplaatsen

In een aantal kostenplaatsen wordt in de begroting een voorcalculatorisch tarief gehanteerd. De werkelijke kosten en opbrengsten kunnen hiervan afwijken. Dit komt tot uitdrukking in het calculatieverschil. Daarnaast bevat deze post nog budgetten die niet zijn toe te rekenen aan één product.

Onvoorzien

Dit betreft de algemene raming voor onvoorzien. De bestedingen die ten laste van onvoorzien komen worden verantwoord op de programma’s waarop deze betrekking hebben.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De post ‘overige algemene dekkingsmiddelen’ bestaat met name uit de bespaarde rente op de reserves afkopen erfpacht en de vermogensreserve en kosten voormalig personeel.

Gestalde budgetten

Dit betreft diverse lasten en baten die niet direct aan programma’s kunnen worden toegerekend.

Uitvoeringskosten lokale heffingen

Uitvoeringskosten lokale heffingen zijn de kosten voor het heffen en invorderen van de belastingen en heffingen. Dit zijn onder andere kosten van het gegevensbeheer, alle correspondentie en andere administratieve handelingen.

Budgetruimte

Dit betreft het begrotingsoverschot, wat aangewend wordt voor het oplossen van knelpunten bestaand beleid en voor nieuwe beleidsvoornemens.

Vennootschapsbelasting

De Wet modernisering Vpb-plicht Overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Voor verschillende activiteiten (oa gebiedsontwikkeling, parkeren) hebben is onderzocht of er sprake zou kunnen zijn van een winstoogmerk en (dus) van het drijven van een onderneming.

Dat is niet het geval, waardoor hier geen aanvullende financiële consequenties in de vorm van vpb afdracht voor de gemeente Deventer aan verbonden zijn.

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

Overhead

In de nieuwe BBV-regels is voorgeschreven wat onder de definitie overhead wordt verstaan.

De definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Door de definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden.

Met ingang van de begroting 2017 moet in het programmaplan worden aangegeven welk bedrag dit in de gemeente betreft.

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Overhead

26.278

25.889

25.989

26.034