Investeringen

Inleiding

De gemeente Deventer werkt door aan een aantrekkelijke stad en een mooi buitengebied. Voorbeelden zijn de vernieuwing van het stationsgebied en de verbetering van de bereikbaarheid van de stad door verbreding van de Hanzeweg.

Wij staan voortdurend voor de uitdaging om met beperkte middelen taken en investeringen uit te voeren. Omdat wij daarbij selectief moeten zijn, kiezen wij tussen ‘onvermijdelijk’ en ‘minder noodzakelijk’. Het behoud van de kracht en kwaliteit van onze gemeente staat daarbij centraal. Wij ontwikkelen ons op gebieden als energie, waterbeheer, ICT, bereikbaarheid en onderwijs. Samen met onze partners investeren wij in het leef-, woon-, werk- en verblijfmilieu van de gemeente. We versterken daarbij de verbindingen tussen het sociale en het ruimtelijke werkterrein van de gemeente.

Een ruimtelijk, economisch en sociaal gezond Deventer vraagt om blijvende investeringen die zorgen voor nieuwe dynamiek en werk in de stad. Investeringen waar inwoners, bedrijven en toeristen lange tijd de vruchten van plukken. Daarom blijft het college in de begroting ruimte maken voor investeringen.

Voor het realiseren van betreffende voorzieningen en een duurzaam voortbestaan daarvan, investeert de gemeente jaarlijks grote bedragen. Met het oog op de schaarste aan middelen op de korte, middellange en lange planningshorizon worden keuzes gemaakt. Keuzes die vanwege een veelheid aan soms conflicterende politieke en maatschappelijke belangen en een complex aan regelgevingen niet eenvoudig zijn. Om te komen tot een gestructureerde wijze voor het maken van keuzes zijn ‘Spelregels gemeentelijke investeringsplanning’ vastgesteld. In deze paragraaf zijn zowel de beleidsuitgangspunten als de investeringen zelf opgenomen. Daarnaast biedt deze paragraaf inzicht in een meerjarige investeringsplanning.

Beleidsuitgangspunten

Het beleid voor investeringen binnen de gemeente Deventer is gericht op evenwicht tussen ontwikkeling, beleid, programma en geld. Ieder investeringsinitiatief wordt consequent beoordeeld op deze vier elementen.

Conform de nota ‘Spelregels gemeentelijke investeringsplanning’ (2006) wordt jaarlijks in de voorjaarsnota en de begroting een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt voor ieder investeringsinitiatief bepaald of er evenwicht is tussen ontwikkeling, beleid, programma en geld en wordt er een rangorde (prioritering) vastgesteld (zie hoofdstuk Investeringsplanning).

Uit het oogpunt van schaarste aan middelen zijn voor het element geld financiële spelregels vastgesteld. In deze spelregels worden twee investeringsstromingen onderscheiden;

Deze twee investeringsstromen vormen tezamen het totale investeringspotentieel van de gemeente Deventer.

Autonome investeringen

Autonome investeringen komen voort uit nieuw beleid (producten en diensten) of uitbreiding van bestaand beleid. Deze behoefte aan een nieuw/verbeterd product of nieuwe/verbeterde dienstverlening vertaalt zich in uitbreiding- of herontwikkelingsinvesteringen. Daarnaast kunnen autonome investeringen voortkomen vanuit een locatie ontwikkeling (grondexploitatie) of uit het raads- en collegeprogramma. Voor deze investeringen zijn aanvullende middelen nodig (subsidies, nieuw voor oud, vrijval).

Going concern investeringen

De going concern investeringen vinden hun oorsprong in de reguliere bedrijfsvoering. Vanuit de behoefte of noodzaak om een bepaald product of dienst te blijven leveren, is het van belang dat een vervanging- of een overige investering wordt gepleegd. Going concern investeringen worden getriggerd vanuit de bestaande dienstverlening. Uitgangspunt is dat deze worden gedekt vanuit de lopende begroting.

Welke investeringen worden in 2018 gerealiseerd?

Op basis van de Voorjaarsnota 2017 en de geprioriteerde investeringsplanning worden hieronder twee tabellen gepresenteerd met de verschillende investeringsprojecten. De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien zijn meegenomen in exploitatielasten voor de jaren vanaf 2018.

Alles uitklappen
Autonome investeringen

(bedragen x € 1.000)

Projectomschrijving

Programma

Taakveld

Totaal bruto investering

Begroting 2018

Dekking

ICT - vervangingsinvesteringen

11

0.4

6.608

1.124

Fietsparkeren binnenstad

3

2.1

635

425

Reserve Gemeentebrede Investeringen

Viking

10

5.3

828

828

Algemene middelen

Totaal

8.071

2.377

Toelichting

Fietsparkeren binnenstad

Om de binnenstad bereikbaar te maken en te houden zijn meer logische en bereikbare fietsparkeerplekken noodzakelijk. Daarvoor heeft de Raad in 2016 een krediet van € 900.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet om de onbewaakte parkeermogelijkheden voor fietsers in de binnenstad te verbeteren.

Viking

De Raad heeft in 2017 besloten het krediet van de Viking op te hogen met € 828.000 ter dekking van de overschrijding van de onvoorziene kosten voor de bouw van De Viking, film & theater. De structurele jaarlast van € 34.000 wordt gedekt vanuit de algemene middelen.

Grondexploitatie

De investeringen grondexploitatie zijn in deze paragraaf niet opgenomen. Dit betreffen namelijk investeringen in tijdelijke voorraden die weer worden verkocht (handelsvoorraden). Deze voorraden leiden enkel voor een beperkte periode tot rentelasten in de exploitatie maar niet tot structurele kapitaallasten. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid.


Going concern investeringen

(bedragen x € 1.000)

Projectomschrijving

Programma

Taakveld

Totaal bruto investering

Begroting 2018

Dekking

Gemeentelijk rioleringsplan

3

7.2

1.260

655

Tarieven

Totaal

1.260

655

Toelichting

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Op diverse plekken in de gemeente worden in 2018 rioleringen vervangen conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (in 2014 door de Raad vastgesteld). Hier zijn wel tussentijds verschuivingen in geweest, binnen het financiële kader van het GRP. Om het waterafvoer te verbeteren worden in 2018 klimaatadaptatie maatregelen uitgevoerd en gresaansluitingen vervangen. Daarnaast wordt de afwatering tunnel Veenweg verbeterd. Voor deze investeringen in economisch nut is een bedrag van ca. € 655.000 geprognosticeerd (jaarschijf 2018).


Investeringsplanning meerjarig

Hieronder is een compleet beeld van het meerjarig geprognosticeerd investeringsprogramma opgenomen. In dit overzicht is onderscheid gemaakt in de autonome en goïng concern investeringen. Voor een aantal investeringsprojecten zal te zijner tijd een afzonderlijk inhoudelijk voorstel worden voorgelegd aan de raad.

(bedragen x € 1.000)

Projectomschrijving

Programma

Taakveld

2018

2019

2020

2021

Autonome investeringen

11

0.4

1.124

1.577

3.406

501

ICT - vervangingsinvesteringen

Fietsparkeren binnenstad

3

2.1

425

210

Viking

10

5.3

828

VMBO Etty Hillesum

8

4.2

-

12.000

-

-

Sporthal Keizerslanden

8

5.2

-

4.500

-

-

Going concern investeringen

3

7.2

655

605

-

-

Gemeentelijk rioleringsplan

Totaal

3.032

18.892

3.406

501

In het vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan (2014) zijn investeringen tot en met 2019 meegenomen. Voor fietsparkeren zullen wij ook in 2019 nog een investering doen.

Daarnaast zijn er twee investeringen in 2019 geprogrammeerd:

Verbetering huisvesting VMBO Etty Hillesum

Het Etty Hillesum wil een gebouw realiseren conform het bouwkompas, dat voldoet aan meest recente duurzaamheidsnormen en benodigde flexibiliteit. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 18 miljoen. Etty Hillesum heeft aangegeven bereid te zijn om zelf maximaal € 6 miljoen te investeren op voorwaarde dat de gemeente haar wettelijke bijdrage levert van € 12 miljoen conform de VNG norm.

Sporthal Keizerslanden

Onderdeel van het verbeteren van de huisvesting VMBO Etty Hillesum betreft de realisatie van twee gymzalen. Naast deze twee gymzalen wordt gebruik gemaakt van sporthal Keizerslanden. Deze sporthal is ongeveer 35 jaar oud en binnenkort toe aan groot onderhoud dan wel nieuwbouw. Op basis van een globale raming reserveren wij in 2019 investeringsmiddelen voor vervanging van de sporthal.