Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

Het programma veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, aanpak woninginbraken en jeugdcriminaliteit, geweld op straat en voetbalvandalisme. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen. Vanuit het programma leveren we een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen en netwerkverbanden.

Actuele beleidscontext

Het komende jaar willen wij de veiligheid in Deventer verder vergroten door de maatregelen zoals opgenomen in de beleidsvisie veiligheid 2015-2018 en de voortgangsrapportage veiligheid 2017 uit te voeren. Belangrijke onderdelen daarbij zijn:

 • Meer aandacht voor thema ondermijning en vergroten weerbaarheid;
 • We voeren de aanbevelingen uit de sentimentenmonitor uit;
 • Opstellen van een nieuwe visie veiligheid 2019-2022
 • Het samen met partners voorkomen en tegengaan van radicalisering;
 • Verder terugdringen van onveiligheidsgevoelens bij burgers door gecoördineerde en creatieve aanpak in onder meer via ingrepen in de leefomgeving
 • Veiligheid dicht bij de burger door wijk gebonden politiezorg en een toegankelijke wijkagent.
 • Realiseren integraal handhavingsbeleid, waarbij wij een grotere maatschappelijke participatie nastreven op totstandkoming en uitvoering handhaving(sprioriteiten)
 • Aanpak van extreme vormen van overlast waar onder voetbal en woon gerelateerd.
 • Het herijken van afspraken met de para commerciële horeca

Naast deze focus zullen wij vanuit het programma werken aan de uitvoering van de prioriteiten uit:

 • Beleidsplan veiligheidsregio
 • Meerjaren beleidsstrategie politie Oost Nederland

 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Minder onveiligheidsgevoelens
 • We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit.

  €10.000

   

 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

  €10.000

   

 • Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk. Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%  (t.o.v. 2014).

  €10.000

   

 • Minder criminaliteit
 • Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.

  Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer.

   

  €20.000

   

 • We voeren de maatregelen uit de meerjarenvisie  Veiligheid 2015-2018 uit waarbij we in 2018

  de focus leggen op de volgende speerpunten:

  - Terugdringen van drugs en woongerelateerde overlast;

  - Bestuurlijke aanpak /Bibob.

   

 • Op het gebied van ondermijnende criminaliteit gaan we op in 2018 inzetten op het vergroten van de maatschappelijke, bestuurlijke  en ambtelijke weerbaarheid  en voeren we het ondermijningsbeeld uit. We pakken  minimaal  2 nieuwe integrale casussen op aan te wijzen door de lokale driehoek.

  €75.000

   

 • We stellen  plannen van aanpak op voor criminele jeugdgroepen, veelplegers, overlastplegers en  voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis.

  €10.000

   

 • Zowel lokaal, regionaal als landelijk organiseren wij samen met betrokken partners de vroeg signalering en aanpak van radicalisering. Dreigende situaties rond radicalisering worden doorgeleid naar de regionale casustafel.

  €10.000

   

 • Minder overlast
 • Vergunningverlening en advisering bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunning-plichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.

  €670.000

   

 • Het toezicht houden en handhaving op de naleving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd  en geprioriteerde in het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP).

 • Herijken van de regels en afspraken met de para comerciële horeca.

  €10.000

   

 • Minder onveiligheidsgevoelens
 • Minder criminaliteit
 • Minder overlast
 • We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit.

  €10.000

   

 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

  €10.000

   

 • Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk. Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%  (t.o.v. 2014).

  €10.000

   

 • Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.

  Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer.

   

  €20.000

   

 • We voeren de maatregelen uit de meerjarenvisie  Veiligheid 2015-2018 uit waarbij we in 2018

  de focus leggen op de volgende speerpunten:

  - Terugdringen van drugs en woongerelateerde overlast;

  - Bestuurlijke aanpak /Bibob.

   

 • Op het gebied van ondermijnende criminaliteit gaan we op in 2018 inzetten op het vergroten van de maatschappelijke, bestuurlijke  en ambtelijke weerbaarheid  en voeren we het ondermijningsbeeld uit. We pakken  minimaal  2 nieuwe integrale casussen op aan te wijzen door de lokale driehoek.

  €75.000

   

 • We stellen  plannen van aanpak op voor criminele jeugdgroepen, veelplegers, overlastplegers en  voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis.

  €10.000

   

 • Zowel lokaal, regionaal als landelijk organiseren wij samen met betrokken partners de vroeg signalering en aanpak van radicalisering. Dreigende situaties rond radicalisering worden doorgeleid naar de regionale casustafel.

  €10.000

   

 • Vergunningverlening en advisering bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunning-plichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.

  €670.000

   

 • Het toezicht houden en handhaving op de naleving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd  en geprioriteerde in het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP).

 • Herijken van de regels en afspraken met de para comerciële horeca.

  €10.000

   

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Openbare orde en veiligheid

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

6

Veiligheid

Verwijzingen Halt

115,71

Aantal per 10.000 inwoners

Bureau Halt

7

Veiligheid

Harde kern jongeren

0,60

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

8

Veiligheid

Winkeldiefstallen

2,80

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

9

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

6,30

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

10

Veiligheid

Diefstallen uit woning

3,90

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

11

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

5,80

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Financiën

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

9.380

9.461

9.293

9.384

9.458

Baten

534

538

538

538

538

Saldo exclusief reserves

-8.846

-8.923

-8.754

-8.846

-8.920

Storting in reserves

6

6

6

6

6

Putting uit reserves

30

30

Saldo reserves

24

24

-6

-6

-6

Saldo inclusief reserves

-8.822

-8.899

-8.761

-8.852

-8.926

Toelichting

Hogere apparaatslasten (€ 104.000) in verband met 3,6% cao ontwikkelingen.

Taakvelden

(bedragen x € 1.000)

PA02

Openbare orde en veiligheid

2018

2019

2020

2021

Taakveld

1.2

Openbare orde en veiligheid

-2.042

-2.043

-2.043

-2.043

Taakveld

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-6.857

-6.717

-6.809

-6.883

Saldo Programma

-8.899

-8.761

-8.852

-8.926

Verbonden Partijen

GR Veiligheidsregio IJsselland