Burger en bestuur

Omschrijving

Onder dit programma vallen diverse taken. In de eerste plaats het overeenkomstig de wettelijke plicht besturen van de gemeente door de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast het uitoefenen van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad en de ondersteuning hiervoor door de Griffie. Verder het uitoefenen van de taken van het bestuur van de gemeente en de ondersteuning hiervoor door de gemeentesecretaris met zijn staf. Daarnaast het uitzetten van de strategische koers van de gemeente op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen voor de langere termijn met bestuur, samenleving en organisatie (de kracht van stad en platteland) door middel van programmering en strategie, kennis en verkenning en regie op gemeentebrede strategische programma’s.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies, evenementen) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de gemeente de kwaliteit van de dienstverlening laat aansluiten op de vraag van inwoners en ondernemers. Dit betekent dat we alleen producten en diensten bieden die nodig en toegankelijk zijn, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. Er is advies en regie op klantvragen en op klantprocessen voor producten en diensten waar levering niet direct mogelijk is.

Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van de bevolking moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal)) van groot belang en houden we deze maximaal open: de omnichannel strategie.

Actuele beleidscontext

De relatie tussen samenleving en overheid blijft in beweging; de democratie wordt meervoudig, bewoners verwachten een andere opstelling van raad, college en ambtelijke organisatie voor hun initiatieven. De rechttoe-rechtaanbenaderingen van voorheen zijn verleden tijd; nieuwe werkvormen ontstaan, maar vragen ook gesprek en ontwikkeltijd. Ook in 2018 speelt voor de gemeente dit verschuivende krachtenveld; in de samenwerking met burgers, instellingen en bedrijven in Deventer, maar ook met gemeenten, regio’s, de provincies Overijssel en Gelderland, de nationale overheid en de EU.

Publieke Dienstverlening

In 2018 zetten we stevige stappen met digitale dienstverlening, zoals de aangifte van geboorte en overlijden. Via zijn PIP (Persoonlijke Internet Pagina) kan een inwoner steeds meer informatie over zichzelf en zijn zaken vinden. Dit leidt naar verwachting tot minder baliebezoek en telefonisch contact. In 2019 neemt het baliebezoek nog verder als gevolg van de 10 jaar geldigheid van het paspoort. De komende tijd wordt daarom gewerkt aan een plan om het team Klantcontact aan te passen aan deze nieuwe klantcontacten, zowel qua aantal als aard. Waarbij we het hoge niveau van dienstverlening zoveel mogelijk handhaven.


Gerelateerde informatie

 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • De waardering van inwoners voor dienstverlening in klanttevredenheidsonderzoek is minimaal een 8,0
 • Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten aan inwoners via de kanalen balie, telefoon en online(email, social media, whatsapp, digitaal) De inwoner kiest per vraag of stap zijn eigen contactkanaal met de gemeente : omnichannel.

 • Het aantal digitaal aangevraagde producten neemt in 2018 toe tot een totaal van  16.000.

 • Aansluiten op de digitale dienstverlening van de centrale overheid.  Afnemers hebben dan één centraal loket voor alle WOZ-gegevens uit alle gemeenten.

 • 99,9% volledigheid / tijdigheid opgelegde digitale belastingaanslagen.

   

 • Raad en college staan in de Deventer samenleving en pakken initiatieven op. Hierdoor ervaren inwoners en bedrijven de gemeentepolitiek, het lokaal bestuur en de gem. organisatie als een betrouwbare partner met een consistente strategische koers.
 • Het organiseren van een motiemarkt door de Raad

 • Ten minste 2 bewonersinitiatieven worden geadopteerd door raad en college

 • Bewonersinitiatieven leiden tot innovaties in de ambtelijke organisatie

 • De waardering van inwoners voor dienstverlening in klanttevredenheidsonderzoek is minimaal een 8,0
 • Raad en college staan in de Deventer samenleving en pakken initiatieven op. Hierdoor ervaren inwoners en bedrijven de gemeentepolitiek, het lokaal bestuur en de gem. organisatie als een betrouwbare partner met een consistente strategische koers.
 • Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten aan inwoners via de kanalen balie, telefoon en online(email, social media, whatsapp, digitaal) De inwoner kiest per vraag of stap zijn eigen contactkanaal met de gemeente : omnichannel.

 • Het aantal digitaal aangevraagde producten neemt in 2018 toe tot een totaal van  16.000.

 • Aansluiten op de digitale dienstverlening van de centrale overheid.  Afnemers hebben dan één centraal loket voor alle WOZ-gegevens uit alle gemeenten.

 • 99,9% volledigheid / tijdigheid opgelegde digitale belastingaanslagen.

   

 • Het organiseren van een motiemarkt door de Raad

 • Ten minste 2 bewonersinitiatieven worden geadopteerd door raad en college

 • Bewonersinitiatieven leiden tot innovaties in de ambtelijke organisatie

Gerelateerde informatie

Financiën

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

9.752

7.309

6.927

6.493

6.593

Baten

2.979

1.990

1.382

1.163

1.257

Saldo exclusief reserves

-6.773

-5.319

-5.545

-5.330

-5.337

Storting in reserves

80

Putting uit reserves

305

70

70

20

Saldo reserves

225

70

70

20

Saldo inclusief reserves

-6.547

-5.249

-5.475

-5.310

-5.337

Toelichting

De daling van lasten en baten van € 1,4 miljoen van 2017 ten opzichte van 2018 is als volgt te verklaren:

Er wordt voor € 1,7 miljoen overgeheveld naar andere taakvelden (in andere programma''s). Naast deze daling is er ook een stijging te zien van lasten in 2018 t.o.v. 2017. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Er is een wisselend patroon te zien in de jaren verband houdende met verkiezingen (2018 gemeenteraadsverkiezingen + € 30.000).
 • Stijging van de accountantskosten (€ 70.000) door nieuwe aanbesteding
 • Stijging van de loon- en prijscompensatie (looncompensatie en prijscompensatie) € 170.000

De daling van de inkomsten is m.n. vanaf 2019 zichtbaar. Dit wordt met name veroorzaakt door een daling van het aantal reisdocumenten vanaf 2019 (de geldigheidsduur is van 5 naar 10 jaar gegaan). Deze dip duurt tot 2022.

Taakvelden

(bedragen x € 1.000)

PA01

Burger en bestuur

2018

2019

2020

2021

Taakveld

0.2

Burgerzaken

-522

-900

-736

-763

Taakveld

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-27

-27

-27

-27

Taakveld

8.3

Wonen en bouwen

-15

-15

-15

-15

Taakveld

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-24

-24

-24

-24

Taakveld

0.1

Bestuur

-4.638

-4.485

-4.484

-4.484

Taakveld

3.1

Economische ontwikkeling

-12

-12

-12

-12

Taakveld

6.5

Arbeidsparticipatie

-12

-12

-12

-12

Saldo Programma

-5.249

-5.475

-5.310

-5.337

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

275

275

275

275

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

358

360

362

364

Saldo

84

86

87

89

Toelichting

Uitgaven en inkomsten hebben betrekking op de voorziening wethouders pensioenen.

Gerelateerde informatie

Verbonden Partijen

GR Regio Stedendriekhoek

Gerelateerde informatie