Meedoen

Omschrijving

Ambitie sociaal domein: In de Deventer samenleving doet iedereen mee. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op eigen kracht redden, kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van een goede onderwijsplek, het krijgen van zorg en het meedoen in de samenleving, waar mogelijk met werk.

Deventer wil een gemeente zijn met een stevige sociale structuur, die het mogelijk maakt dat iedereen zo goed mogelijk aan de samenleving kan meedoen. Als gemeente vervullen we hierin een faciliterende rol. De uitgangspunten daarbij zijn: de eigen kracht en de ondersteuningsvraag van mensen staan centraal, preventie, wijk-, buurt- en kerngerichtheid en integraliteit.

Onze doelstellingen:

 1. Maximale participatie van Deventer burgers: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
 2. Het bieden van een vangnet voor burgers die (tijdelijk) niet kunnen meedoen in de Deventer samenleving.
Actuele beleidscontext

Met onze toegangen in de wijk verlenen we integraal, snel en adequaat zorg en ondersteuning aan bewoners die het nodig hebben. Daarbij gaan we uit van eigen regie van bewoners, maken we zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden van bewoners en hun omgeving, benutten we bewonersinitiatieven en algemene voorzieningen danwel zetten we maatwerk in. We richten de transformatieopgave op:

 1. Preventie

Primair ligt de verantwoordelijkheid voor preventie bij de burgers c.q. ouders/verzorgers zelf. Wanneer men er niet uitkomt op basis van eigen kracht dragen we zorg voor ondersteuning. Het professionele veld is ingericht om vroegtijdig problemen te signaleren. Daarmee kan er sneller en effectiever ondersteuning worden geboden en worden kostenbesparingen op de langere termijn gerealiseerd. Ondersteuning en zorg zoveel mogelijk integraal, samenhangend, dicht bij huis en dicht bij de leefwereld van burgers organiseren, aansluitend op hun eigen kracht. Zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk. Zoveel mogelijk vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur gedachte. Preventie en laagdrempelige zorg zijn daarbij een randvoorwaarden. Zwaardere zorg en ondersteuning zijn maatwerk en beschikbaar waar nodig wanneer een voorliggende- of algemene voorziening niet voldoet. Preventie wordt vanuit een gemeente brede opgave opgepakt.

 1. Toegang

We gaan de toegang (zorg, jeugd en werk) nog beter en slimmer inrichten. Mogelijk heeft dit tot gevolg dat in de toekomst er één gezamenlijke toegang is. We geven professionals de ruimte en het vertrouwen om te handelen. Mensen die ondersteuning nodig hebben, hebben keuzemogelijkheden en er is ruimte voor innovatieve en kleine aanbieders.

 1. Maatwerk

In 2018 maken we met aanbieders nieuwe (inkoop)afspraken voor zorg en ondersteuning, om de beweging van individuele naar algemene voorzieningen te stimuleren. Dit met als uitgangspunt de integrale benadering en de doorgaande zorglijn voor 18-/18+.

Met de ingezette beheersmaatregelen gaan we ervan uit dat we in de meerjarige begroting kosten kunnen besparen. We realiseren in 2019 een besparing van € 600.000 en vanaf 2020 structureel € 1,1 miljoen. De effecten van de maatregelen blijven we intensief volgen met onze Monitor Sociaal Domein, die twee keer per jaar verschijnt, en met klanttevredenheidsonderzoeken. In het weerstandsvermogen hebben we € 1 miljoen gereserveerd voor het geval de transformatie niet tijdig de gewenste besparing oplevert.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Samenkracht / burgerparticipatie: Een bijdrage leveren aan het welbevinden van onze inwoners door eigen regie en een goede sociale infrastructuur mogelijk te maken.
 • Minimaal 55% van de inwoners van 18 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

  €8.000.000

   

 • Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40% en het aantal mantelzorgpasgebruikers stijgt naar minimaal 2200

  €1.400.000

   

 • Het faciliteren van minimaal acht algemene voorzieningen die de eigen regie versterken en het gebruik van de maatwerkvoorzieningen terugdringen

  €500.000

   

 • Verder versterken preventie beweging met als belangrijk onderdeel gezondheid.

  €3.700.000

   

 • Laagdrempelige opvoedingsondersteuning bieden voor alle ouders vanuit principe van de tien beschermende factoren.

  €550.000

   

 • Toegang: Inwoners met een ondersteuningsvraag weten de weg naar de toegang te vinden.
 • Verbinden toegangen met als doel één gezin, één plan, één regisseur.

  €6.000.000

   

 • Sociale teams werken in 2018 in een nieuwe juridische entiteit.

  In budget Toegang.

   

 • Ondersteuning: Bieden van ondersteuning voor inwoners die (tijdelijk) niet mee kunnen doen.
 • Uitvoering geven aan regionaal actieplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  €24.900.000

   

 • Organiseren kwalitatief ondersteuningsaanbod WMO (inkoop)

  €13.900.000

   

 • Voor minimaal 75% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn

  €2.100.000 lasten

  €800.000 baten

   

 • Samenkracht / burgerparticipatie: Een bijdrage leveren aan het welbevinden van onze inwoners door eigen regie en een goede sociale infrastructuur mogelijk te maken.
 • Toegang: Inwoners met een ondersteuningsvraag weten de weg naar de toegang te vinden.
 • Ondersteuning: Bieden van ondersteuning voor inwoners die (tijdelijk) niet mee kunnen doen.
 • Minimaal 55% van de inwoners van 18 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

  €8.000.000

   

 • Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40% en het aantal mantelzorgpasgebruikers stijgt naar minimaal 2200

  €1.400.000

   

 • Het faciliteren van minimaal acht algemene voorzieningen die de eigen regie versterken en het gebruik van de maatwerkvoorzieningen terugdringen

  €500.000

   

 • Verder versterken preventie beweging met als belangrijk onderdeel gezondheid.

  €3.700.000

   

 • Laagdrempelige opvoedingsondersteuning bieden voor alle ouders vanuit principe van de tien beschermende factoren.

  €550.000

   

 • Verbinden toegangen met als doel één gezin, één plan, één regisseur.

  €6.000.000

   

 • Sociale teams werken in 2018 in een nieuwe juridische entiteit.

  In budget Toegang.

   

 • Uitvoering geven aan regionaal actieplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  €24.900.000

   

 • Organiseren kwalitatief ondersteuningsaanbod WMO (inkoop)

  €13.900.000

   

 • Voor minimaal 75% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn

  €2.100.000 lasten

  €800.000 baten

   

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Meedoen

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

20

Sport, cultuur en recreatie

Niet sporters

50,60

%

RIVM

32

Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

710

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

Financiën

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

70.431

76.161

75.909

75.098

75.052

Baten

6.728

5.524

5.388

5.359

5.332

Saldo exclusief reserves

-63.703

-70.637

-70.521

-69.739

-69.721

Storting in reserves

852

439

444

449

458

Putting uit reserves

2.562

903

753

357

341

Saldo reserves

1.710

464

309

-91

-116

Saldo inclusief reserves

-61.993

-70.173

-70.212

-69.830

-69.837

Toelichting

De stijging van het saldo inclusief reserves is als volgt te verklaren:

Taakveldindeling BBV

De voorgeschreven taakveldindeling leidt tot een verschuiving van gelden tussen programma's. Het saldo neemt toe met € 5,5 miljoen doordat onderdelen van andere programma's verschuiven naar programma Meedoen. Dit betreft voornamelijk preventie Jeugd(zorg), gezinscoaches en combinatiefunctionarissen.

Sociale Teams (Toegang)

In 2018 zijn de lasten voor de sociale teams lager, omdat in 2017 eenmalig € 200.000 was toegevoegd voor het opbouwwerk. Hiertegenover staat ook een lagere onttrekking van de reserve in 2018.

WMO begeleiding (maatwerkvoorzieningen 18+)

In de meicirculaire 2017 zijn door het rijk afgerond € 900.000 aan extra middelen toegekend voor prijsstijging en volumegroei. Deze extra middelen worden ingezet om de hogere lasten te dekken van het groeiend aantal cliënten. De afname van de lasten in 2019 met € 500.000 en vervolgens in 2020 met € 500.000 houdt verband met de transformatie opgave.

Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang (Geëscaleerde zorg18+)

Ten opzichte van 2017 stijgen de lasten van Beschermd Wonen. Dit heeft enerzijds te maken met de extra middelen in de meicirculaire voor de prijsstijging ad € 350.000 en anderzijds met de toename van de compensatie voor de kapitaalslasten ad € 550.000.

Sportaccommodaties

Ten opzichte van 2017 dalen de kapitaalslasten met € 200.000 als gevolg van een verlaging van de renteomslag van 4% naar 2,7%.

Sociaal Domein (Samenkracht)

De onttrekkingen uit reserves zijn in 2018 lager. In 2017 waren eenmalige onttrekkingen, waaronder de vrijval van de reserve sociaal domein van € 670.000 (Voorjaarsnota 2017) en de eenmalige overheveling naar 2017 voor het nieuwe beleid Hulp bij het Huishouden voor een bedrag van € 450.000.

Taakvelden

(bedragen x € 1.000)

PA08

Meedoen

2018

2019

2020

2021

Taakveld

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-19.090

-18.725

-18.334

-18.342

Taakveld

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-9.359

-9.356

-9.230

-9.229

Taakveld

6.2

Wijkteams

-6.036

-6.036

-6.036

-6.036

Taakveld

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-2.205

-2.205

-2.205

-2.205

Taakveld

6.3

Inkomensregelingen

35

61

61

61

Taakveld

5.1

Sportbeleid en activering

-4.778

-4.779

-4.775

-4.772

Taakveld

5.2

Sportaccommodaties

-2.444

-2.425

-2.405

-2.387

Taakveld

0.5

Treasury

587

561

538

516

Taakveld

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-23.199

-23.624

-23.759

-23.758

Taakveld

7.1

Volksgezondheid

-3.684

-3.684

-3.684

-3.684

Taakveld

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0

0

0

0

Saldo Programma

-70.173

-70.212

-69.830

-69.837

Verbonden Partijen

GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland
NV Sportbedrijf Deventer
GR Vervoerscentrale Stedendriehoek
GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland