Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegen over staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomstenstelposten die nog niet aan de diverse programma’s zijn toegerekend.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • De algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
  • De opbrengsten van de lokale heffingen;
  • De opbrengst uit deelnemingen (dividend);
  • Financiering;
  • Onvoorzien en stelposten.

Financiën

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

444

8.872

13.337

16.304

18.030

Baten

206.975

217.114

220.225

222.430

224.602

Saldo exclusief reserves

206.532

208.242

206.888

206.126

206.571

Storting in reserves

9.004

3.955

3.505

3.848

3.720

Putting uit reserves

8.752

2.366

2.052

1.914

1.342

Saldo reserves

-252

-1.589

-1.453

-1.935

-2.378

Saldo inclusief reserves

206.279

206.653

205.435

204.192

204.193

Taakvelden

(bedragen x € 1.000)

PA12

Algemene dekkingsmiddelen

2018

2019

2020

2021

Taakveld

0.64

Belastingen overig

163

163

163

163

Taakveld

0.8

Overige baten en lasten

-5.678

-9.910

-12.797

-14.515

Taakveld

0.61

OZB woningen

12.642

13.110

13.196

13.716

Taakveld

0.62

OZB niet-woningen

11.566

11.899

12.638

13.017

Taakveld

6.3

Inkomensregelingen

-9

-9

-9

-9

Taakveld

0.10

Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)

-1.340

-1.197

-1.711

-2.178

Taakveld

0.5

Treasury

1.879

1.571

1.465

1.471

Taakveld

0.7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

187.431

189.810

191.248

192.527

Saldo Programma

206.653

205.435

204.192

204.193

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

110

110

110

110

Saldo

110

110

110

110

Verbonden Partijen

Circulus Berkel BV
Enexis Holding NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Vitens NV
Wadinko NV
Dataland BV
Coöperatie Dimpact ua
Vordering op Enexis BV
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Verkoop Vennootschap BV
CBL Vennootschap BV
CSV Amsterdam BV