Investeringsplanning

Inleiding

Mede door de economische crisis zijn er in de afgelopen jaren scherpe keuzes gemaakt voor het investeringsprogramma van de gemeente Deventer. Zo is er onder andere geïnvesteerd in het afronden van de lopende projecten: Schouwburg, versterking accountmanagement en onderhoud openbare ruimte.
In het verleden werden investeringen met name gefinancierd doordat positieve uitkomsten uit de Grondexploitatie werden toegevoegd aan de Reserve Gemeentebrede Investeringen.
Voor de komende jaren wordt een toenemende begrotingsruimte voorzien. Er ontstaat hierdoor ruimte voor investeringsambities. Voor de gemeentebrede investeringen wordt de volgende systematiek voorgesteld:
A: operationele investeringslijst
B: thematische ambitielijst

Operationele investeringslijst

Indien projecten/investeringsbehoeften uit programma's niet (volledig) opgevangen kunnen worden binnen de eigen domeinen, wordt geprioriteerd.

Criteria zijn:

 • noodzaak/urgentie
 • mate van cofinanciering of subsidies van derden of andere overheden
 • mate van bijdrage aan realisatie van de gemeentebrede doelen

Projecten uit de tot nu toe gehanteerde voorportaallijst worden geplaatst op de operationele investeringslijst.
Ter vergroting van het investeringsvermogen wordt ook gekeken naar de bestaande programmabegroting. Het gaat om kansen benutten vanuit lopende projecten en activiteiten (subsidies volgen projecten) om een maximaal multiplier effect te bewerkstelligen.
Door gerichter in te zetten op thema's kunnen projecten en ambities beter worden verbonden. Centraal staan de motoren die het vestigingsklimaat en de concurrentiekracht voor ondernemers en het welbevinden van onze inwoners versterken. Deze kunnen niet los worden gezien van het investeren in duurzaamheid.
Met deze werkwijze investeren we direct in werkgelegenheid en neemt de economische vitaliteit van Deventer toe. Deventer wordt hiermee in brede zin aantrekkelijk voor zowel wonen als werken.

Beschikbare middelen voorjaarsnota 2017

Bij de Voorjaarsnota 2017 was voor investeringsmiddelen beschikbaar gesteld:

(bedragen x € 1.000)

Voorjaarsnota 2017

2018

2019

2020

2021

Structurele investeringsmiddelen

467

467

467

Eenmalige investeringsmiddelen

7

446

Saldo

474

913

467

Verdeling structurele investeringsmiddelen in voorjaarsnota 2017

De structurele investeringsmiddelen waren bij de Voorjaarsnota 2017 als volgt geprioriteerd.

(bedragen x € 1.000)

Voorjaarsnota 2017

Programma

2018

2019

2020

2021

Structurele investeringsmiddelen in Voorjaarsnota 2017

0

467

467

467

Binnenstad agenda*

Diversen

0

0

-39

-39

Vaart in de Haven*

Economie, kunst en cultuur

0

0

-62

-62

Parallelle fietsstructuur A1*

Leefomgeving

0

0

-28

-28

Saldo

0

467

338

338

*) In de tabel staan de geprioriteerde projecten. Over deze projecten leggen we ten behoeve van het beschikbaar stellen van de budgetten te zijner tijd nog een afzonderlijk inhoudelijk voorstel aan de raad voor.

In de Voorjaarsnota 2017 werd bij het nog niet ingevulde bedrag het volgende aangegeven:

De resterende structurele en eenmalige middelen worden nog niet ingevuld, omdat in de voorbereiding naar de begroting 2018 meer duidelijkheid ontstaat over een aantal voorportaalprojecten zoals de verbetering huisvesting VMBO Etty Hillesum en mogelijke projecten, waarbij cofinanciering mogelijk is.

Verdeling eenmalige investeringsmiddelen in voorjaarsnota 2017

De eenmalige investeringsmiddelen waren bij de Voorjaarsnota 2017 als volgt geprioriteerd.

(bedragen x € 1.000)

Voorjaarsnota 2017

Programma

2018

2019

2020

2021

Eenmalige investeringsmiddelen in VJN 2017

7

446

Inzet Vaart in de haven*

Economie, kunst en cultuur

-50

-50

Geluidsbescherming Bathmen*

Leefomgeving

-375

-325

Totaal

-50

-418

121

0

*) In de tabel staan de geprioriteerde projecten. Over deze projecten leggen we ten behoeve van het beschikbaar stellen van de budgetten te zijner tijd nog een afzonderlijk inhoudelijk voorstel aan de raad voor.

Investeringsmiddelen begroting 2018-2021

In het hoofdstuk "verdeling begrotingsoverschot" is aangegeven dat uit deze middelen van de begroting 2018-2021 ook de investeringsmiddelen worden aangevuld. Voorgesteld wordt de beschikbare investeringsmiddelen aan te wenden voor de dekking van: de verbetering huisvesting VMBO Etty Hillesum, uitvoering motie Burgerweeshuis, agenda economie, agenda duurzaamheid en aanvullende middelen geluidbescherming Bathmen. De resterende eenmalige bedragen van € 470.000 worden nog niet ingevuld, omdat in de voorbereiding naar de begroting 2018 meer duidelijkheid ontstaat over projecten, waarbij cofinanciering mogelijk is.

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

Programma

2018

2019

2020

2021

Structureel nog beschikbaar na VJN 2017

467

338

338

Eenmalig nog beschikbaar na VJN 2017

-50

-418

121

Aanvulling investeringmiddelen (zie verdeling begrotingsoverschot)

792

1.320

1.028

400

Saldo

742

1.369

1.487

738

Aanwending voor:

a. Verbetering huisvesting EHL*

Jeugd en onderwijs

-234

-234

b. Aanvullende middelen geluidsbescherming Bathmen*

Leefomgeving

-250

-250

c. Burgerweeshuis

Economie, kunst en cultuur

-350

-350

-300

d. Agenda economie**

Economie, kunst en cultuur

-250

-300

-300

-300

e. Agenda duurzaamheid**

Ruimtelijke ontwikkeling

-150

-200

-200

-200

Saldo

-8

269

203

4

*) In de tabel staan de geprioriteerde projecten. Over deze projecten leggen we ten behoeve van het beschikbaar stellen van de budgetten te zijner tijd nog een afzonderlijk inhoudelijk voorstel aan de raad voor.

**)Van deze budgetten wordt van het budget 2018 wel inhoudelijk aangegeven welke uitgaven hiervoor worden gedaan. Ten behoeve van het beschikbaar stellen van de budgetten vanaf 2019 wordt te zijner tijd nog een afzonderlijk inhoudelijk voorstel aan de raad voorgelegd.

Toelichting

a. Verbetering huisvesting VMBO Etty Hillesum

Het EHL (na ruggespraak met schoolbestuur Carmel) heeft aangegeven bereid te zijn om € 6 miljoen te investeren op voorwaarde dat de gemeente haar wettelijke bijdrage levert van € 12 miljoen conform de VNG norm. Dit betekent dat we te maken hebben met een claim van € 4,5 miljoen op de algemene investeringsmiddelen (te weten het verschil € 7,5 miljoen vanuit de reserve en € 12 miljoen). Dit betekent een structureel beslag op investeringsmiddelen vanaf 2020 van € 234.000.

Het doel is om een gebouw neer te zetten bouwkompas conform, waarmee een budget van € 18 miljoen becijferd is. Kanttekeningen hierbij zijn:

 1. als er andere huisvestingsaanvragen komen, dan zal er een integrale afweging moeten worden gemaakt tussen alle verzoeken;
 2. er vindt nog onderhandeling plaats met het EHL dat invloed kan hebben op het uiteindelijke door de gemeente te investeren bedrag.

b. Aanvullende middelen geluidbescherming Bathmen

In de Voorjaarsnota 2017 zijn gelden vrijgemaakt voor geluidbescherming Bathmen. Door de provincie zijn extra middelen toegezegd. Voor de co-financiering hiervan verhogen we de gemeentelijke bijdrage met € 500.000.

c. Burgerweeshuis

De raad heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota bij motie (2017-810) het college van B en W opgedragen in de (meerjaren)begroting 2018-2021 een bedrag tussen de € 500.000 en € 1.000.000 te reserveren in het voorportaal, voor de verbouwing van het Burgerweeshuis, zodat het poppodium voldoet aan de hedendaagse eisen van publiek en artiesten. Vooruitlopend op de uitkomsten van nader onderzoek nemen wij in jaren 2018 tot en met 2020 een bedrag van in totaal € 1 miljoen op.

d. Agenda economie

Wij stellen voor in 2018 een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen als een impuls voor de Deventer economie. Dit bedrag willen wij toekennen aan drie prioriteiten binnen het bestaande beleid.

Op de eerste plaats willen wij de ontwikkelingen in de Binnenstad met € 100.000 ondersteunen. In samenspraak met ondernemers en vastgoedeigenaren kiezen wij er voor een aantal zichtbare impulsen te geven zoals het realiseren van nieuwe feestverlichting, verbeteren van routering en vindbaarheid in de binnenstad, oplevering van een gedragen plan van aanpak Stadshof. Wij sluiten daarbij aan bij de recentelijk door de ondernemers en vastgoedeigenaren gepresenteerde plannen.

Recentelijk is met een breed draagvlak vastgesteld het uitvoeringsprogramma van de haven. Op dit moment wordt gewerkt conform dit programma gewerkt aan een concreet plan om de haven/openbare ruimte kwalitatief op een hoger niveau te tillen. Om de realisatie van dit plan een stevige impuls te geven stellen wij in 2018 een bedrag van € 125.000 beschikbaar. Deze investering zal worden ingezet voor een aantal quick wins zoals verbeteren/vernieuwen kades en beschoeiingen, verbeteren wachtplaatsen. verbeteren zichtbaarheid en vindbaarheid haven, nieuwe bebording met andere naamgeving, matrixborden met betere verwijzing route bij opening bruggen en onderhoud openbare ruimte waar zicht is op havens.

Tenslotte stellen wij € 25.000 beschikbaar voor de bevordering van de economische plattelandsagenda.

Voor de invulling van de budgetten na 2019 zullen bij de Voorjaarsnota 2018 voorstellen worden gedaan.

e. Agenda duurzaamheid

Deventer Deventer heeft forse ambities op het terrein van duurzaamheid. Het is onvermijdelijk dat de energievoorziening van Deventer de komende decennia ingrijpend zal veranderen. De belangrijkste verandering is de verschuiving van aardgas naar duurzame energiebronnen. De gemeente speelt in deze duurzame energietransitie een belangrijke rol, niet uitsluitend vanuit de eigen duurzaamheidsambities, maar vooral ook op verzoek van andere partijen, zoals netwerkbeheerders, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en provincies. Door al deze partijen zal de komende jaren namelijk veel geld worden geïnvesteerd in de verduurzaming van (huur)woningen of de energie-infrastructuur. Wat daarbij de optimale besteding van middelen is, hangt sterk af van de investeringen van andere partijen. Als er bijvoorbeeld wordt geïnvesteerd in uitbreiding en verduurzaming van een warmtenet, kan het voor een woningbouwcorporatie interessanter worden om hun woningen aan te sluiten op dat warmtenet. De gemeente wordt gezien als partij bij uitstek om de verschillende investeringsagenda’s met elkaar te verbinden.

Er lopen verschillende trajecten die grote samenhang hebben, waaronder:

 1. De uitvoering van de twee moties: Deventer aardgasvrij en stimuleren duurzame nieuwbouw;
 2. De verduurzaming van huurwoningvoorraad;
 3. Het vraagstuk van warmte(netten);
 4. Regionale, landelijke en Europese ontwikkelingen, zoals Transform 1.0;
 5. Diverse particuliere initiatieven, waarbij gemeente faciliterende rol speelt.

Al deze trajecten moeten zoveel mogelijk in samenhang worden uitgevoerd. Daarvoor is ten minste de volgende inzet nodig:

 1. Een stevige projectregisseur op het proces van de energietransitie (uitvoering van motie 1). Deze persoon is gesprekspartner voor betrokken partijen, zoals Enexis, energiebedrijven, provincie, ENatuurlijk en particulieren. De belangrijkste opdracht vooral gericht op het ‘hands-on’ koppelen van investeringen door verschillende partijen. Een voorbeeld daarvan is het koppelen van bedrijven met vrij beschikbaar dakoppervlak met partijen die op zoek zijn naar ruimte om zonnepanelen te plaatsen, bedrijven die zich bezighouden met opslag van energie en afnemers van zonne-energie. De kosten daarvan bedragen € 60.000 in 2018;
 2. Projectleiders op met name: verduurzaming huurwoningen, stimuleren duurzame nieuwbouw, warmteplan: kosten € 40.000 in 2018;
 3. Ondersteunende diensten, zoals GIS-analyses, optimalisatiemodellen, specialistische kennis, visualisaties: kosten € 50.000 in 2018.

Daarom wordt in 2018 € 150.000 euro toegevoegd aan het programma Milieu.

Voorportaalinvesteringsplanning

Alles uitklappen
Inleiding

Dit hoofdstuk is nog op basis van de oude indeling van projecten opgemaakt en dus niet zo als door het college van B en W bij de inleiding van de programmabegroting 2018 via de opgaven dit heeft weergeven.


Voorportaalprojecten

Overzicht voorportaalprojecten - Investeringsambitie:

Duurzaam & Dynamisch

 • Huisvesting Burgerweeshuis
 • Poort van Deventer
 • Ontsluiting stadsentree
 • Kansen logistieke visie Overijssel
 • Autonome verkeersprojecten

Ruimtelijke agenda

 • Binnenstadsagenda
 • Havenkwartier
 • Haveneiland en ondernemerskavels
 • Bereikbaarheidsconclaaf Hanzetracé
 • Capaciteitsvergroting kruisingen van Oldenielstraat
 • Rijbaanverdubbeling van Oldenielstraat
 • Fietstunnel van Oldenielstraat
 • Fiets over spoorbrug
 • Fietsinfrastructuur
 • Bereikbaarheidsconclaaf Wilhelminabrug
 • 3e brug
 • Beter Benutten Vervolg
 • Waterveiligheid
 • Maatregelen IJssel
 • Winkelcentrum Colmschate

Huisvesting Burgerweeshuis

De huidige accommodatie van het Burgerweeshuis voldoet niet langer aan de hedendaagse eisen. Voor een kwalitatief programma en een gezonde exploitatie zijn onder andere een betere concertzaal met bijbehorende faciliteiten voor bezoekers, artiesten en medewerkers nodig. In de raadsmededeling van 1 november 2016 is aangegeven dat voordat verdere verdiepingen worden uitgevoerd waaraan kosten zijn verbonden, wordt gevraagd aan de raad de fundamentele discussie te voeren over wel/ niet investeren van enkele miljoenen in het Burgerweeshuis. Bij de voorstellen voor het prioriteren van de investeringsmiddelen is conform de vastgestelde motie bij de Voorjaarsnota eenmalig € 1 miljoen opgenomen als reservering voor huisvesting Burgerweeshuis.

Poort van Deventer

In de Poort van Deventer is momenteel sprake van een grote dynamiek. Verbreding van de A1 en hieraan gekoppelde maatregelen als verplaatsen carpoolplaats en verbeteren doorstroming richting Zutphen wordt opgepakt door rijk en provincie.

Er ontplooien zich diverse initiatieven van private en publieke partijen. Wat veel initiatieven gemeenschappelijk hebben is dat ze van invloed zijn op of dat ze hinder ondervinden van bereikbaarheid. Nu al ervaren veel partijen hinder van een beperkte bereikbaarheid per auto, per fiets en per OV.

Om hier verbetering in aan te brengen zullen, voor zover mogelijk, betrokken partijen moeten bijdragen aan verbeteringen in de bereikbaarheid. Explorius is hiervan een voorbeeld. Ze dragen financieel bij aan toekomstige verbeteringsmaatregelen.

Ontsluiting stadsentree

Om het gebied rondom McDonalds en Postillion (Bergweide 5.2) te ontwikkelen zijn infrastructurele maatregelen nodig. Indien op termijn de publiek private ontwikkeling van de Poort van Deventer (waaronder het Open Innovation Centre op het Akzoterrein) succesvol gaat verlopen is deze oplossing niet meer afdoende. Kosten voor een nieuwe structuur met nieuwe aansluitingen worden globaal geraamd op € 2 miljoen (exclusief de benodigde aankoop van gronden, reeds in achterliggende grondexploitaties opgenomen investeringen en overige flankerende maatregelen). De totale kosten zijn op dit moment nog niet exact te ramen. Daarmee is onze inzet een co-financiering in de totale publiek-private investering die binnen de ontwikkeling van de Poort van Deventer de komende jaren nader zal worden uitgewerkt.

Kansen logistieke visie Overijssel

Deventer is aangemerkt als kernhaven in de North Sea- Baltic corridor (Trans European Netwerk –Transport) en Logistieke hotspot en maakt om die reden onderdeel uit van de Logistieke Strategische Alliantie in Overijssel. Als onderdeel van de provinciale netwerkvisie gaat de provincie Overijssel de komende periode aan de slag met het koersdocument goederenvervoer. Doelen zijn het ontlasten van het wegennet en verbeteren leefbaarheid in Overijssel door een ‘modal shift’ van weg naar water en het stimuleren ontwikkeling logistieke sector. Dit koersdocument is een belangrijk afwegingskader voor eventuele investeringsbeslissingen met betrekking tot goederenoverslag, havenactiviteiten en watergebonden bedrijvigheid met betrekking tot de Poort van Deventer.

De investeringen zijn voorzien vanaf 2019 tot en met 2021. Momenteel is er al wel behoefte aan onderzoek en overleg met partijen om te komen tot een integrale aanpak. Vanuit het proces Poort van Deventer wordt dit, voor zover mogelijk, opgepakt.

Autonome verkeersprojecten

Hieronder valt een aantal maatregelen die nodig zijn om de huidige bereikbaarheid te waarborgen. Belangrijk knelpunt is de kruising met de Noorwegenstraat (ter hoogte van Akzo). Andere maatregelen bestaan uit verbeteringen voor fietsers die soms ook een gunstig effect hebben op de doorstroming van gemotoriseerd verkeer.

Binnenstadsagenda

De binnenstad vormt een belangrijke schakel in de Deventer economie. Het is onze ambitie dat de Deventer binnenstad het visitekaartje van Salland en andere delen van Oost-Nederland wordt. Daarom willen wij de unieke kwaliteiten van de historische binnenstad versterken en deze nog beter voelbaar en zichtbaar maken voor de bezoeker, de bewoner en de mensen die er werken. Zo willen wij dat de binnenstad (weer) het kloppend stadshart wordt van Deventer en wijde omstreken. We zetten sterk in op gastvrijheid en de toepassing van de nieuwste technologieën, om ervoor te zorgen dat het de consument, bezoeker en bewoner aan niets ontbreekt. De bezoeker wordt verrast met een breed cultureel voorzieningenaanbod en prachtige verhalen over Deventer. De binnenstad kan daarbij veel meer een plek worden die oud én jong inspireert en creatieve geesten een podium biedt. Een podium dat aan kracht wint door de landelijk unieke cultuurhistorische setting aan een van de mooiste rivieren van het land: de IJssel.

Het college heeft met instemming kennis genomen van de samenwerking tussen ondernemers en vastgoedeigenaren onder leiding van het binnenstadsmanagement. Een samenwerking die later dit jaar moet leiden tot het instellen van twee bedrijfsinvesteringszones. Met het instellen van deze zones komt voor de duur van 5 jaren in totaal een bedrag van ruim € 1.5 miljoen euro investeringsruimte vrij.

Ook het college kent de ontwikkelingen in de binnenstad een hoge prioriteit toe en is bereid samen met ondernemers en vastgoedeigenaren extra investeringen te doen. Naast een eenmalig impuls van € 100.000 voor 2017 hebben wij ons verbonden om uit reguliere middelen de komende 5 jaren voor 1/3 deel aan de kosten van de binnenstadsmanager en overige organisatiekosten bij te dragen (in casu € 47.000 per jaar). Bij de voorjaarsnota hebben wij vanaf 2020 structureel een bedrag van € 39.000 vrijgemaakt hetgeen overeenkomt met een investeringsruimte van circa € 700.000. Voor 2018 stellen wij verder eenmalig een bedrag van € 100.000 beschikbaar. Tenslotte is vanaf 2019 ten behoeve van de Deventer economie een structurele impuls van € 300.000 beschikbaar. Het thema binnenstad zal bij de verdeling van deze gelden nadrukkelijk worden betrokken.

Het spreekt voor zich dat wij bij de besteding van de extra middelen afstemming plegen met het binnenstadsmanagement en waarbij de recentelijk vastgestelde businessplannen van ondernemers en vastgoedeigenaren belangrijke bronnen zijn. Ook nieuwe concepten als innovatieve verlichting willen wij uitdrukkelijk betrekken.

Het betreft een extra impuls boven de door ons in de afgelopen periode ingezette financiële middelen. Wij refereren in dit kader onder meer aan de revitalisering Stationsomgeving en groene wal, de Viking, Nieuwbouw Bibliotheek, Deventer verhaal, herinrichting Muggeplein, herintroductie beperkt bewaakt fietsparkeren Lamme van Diesenplein, Centrumbus, Renovatie stadspoortgarage en het fietsparkeren.. Alleen deze investeringen vertegenwoordigen al een gemeentelijke bijdrage van indicatief ruim € 30 miljoen.

Ook in de nabije toekomst zullen wij blijvend investeren in de binnenstad. Hierbij denken wij onder meer aan het gratis parkeren op de worp, de herinrichting Keizerstraat, burgerweeshuis, Herinrichting Stromarkt in aansluiting op nieuwbouw bibliotheek, Verbeteren kwaliteit Park & Walk routes, het sluiskwartier, Ontwikkeling speelgoedmuseum en de renovatie Brinkgarage.

Daarnaast blijven we actief samenwerken met partners zoals St. Wonen boven winkels, HMO en provincie om transformatie en ontwikkeling van kansrijke plekken in de binnenstad op te pakken zoals Stadshof en Broederenplein.

Havenkwartier

In het document “Havenkwartier in de stadsassenzone” zijn in 2013 ten behoeve van de Ontwikkelagenda Overijssel – Stedendriehoek – Deventer de kansen rond het Havenkwartier in beeld gebracht. Project 1 (Hanzeweg) en 2 (Boerlaan) zijn nu in uitvoering. Project 3 (Haveneiland/ondernemerskavels) is de laatste in de rij en kan niet zonder externe funding gerealiseerd worden. Bij de herijking Groot Bergweide is voorgesteld het haveneiland te ontwikkelen in co creatie met ondernemers. Naast het faciliteren in juridisch planologische zin, werken wij achterstallig onderhoud in de openbare ruimte weg en leggen wij een kade aan voor de groeiende beroeps- en pleziervaart. Door dit ontwikkelscenario kan het bedrag op het voorportaal verlaagd worden van € 6 miljoen naar € 2,4 miljoen.

Bereikbaarheidsconclaaf Hanzetrace

Als uitwerking van het ambitiedocument „Deventer: een bericht aan de Stad‟ (2010) is een bereikbaarheidsconclaaf georganiseerd waardoor maatregelen voor negen samenhangende kwesties zijn geformuleerd.

De belangrijkste mobiliteitsopgave voor de komende jaren ligt in het afronden van het Hanzetrace. Het Hanzetracé is onderdeel van de stadsassen. Gefaseerd zijn onderdelen van dit tracé de afgelopen periode met steun van met name provincie Overijssel aangepakt (Amstellaan, Hanzeweg in samenhang met mr. H.F. de Boerlaan). De laatste fase betreft de Van Oldenielstraat. Het gaat om ten minste de aanpak van de kruisingen Hoge Hondstraat/Margarijnenenk en Brinkgreverweg/Dunantlaan. Te bezien is of aanpak van de kruisingen voldoende effect resulteert of dat daarnaast verbreding van de Oldenielstraat nog aan de orde is. Ten slotte is vanwege de toenemende barrierewerking een fietstunnel gewenst onder de Van Oldenielstraat, als onderdeel van de sterfietsroute naar Schalkhaar/Raalte. Er wordt ook gekeken naar aanpalende maatregelen elders in de (provinciale) wegenstructuur om de problematiek van de Oldenielstraat te beperken.

De bedragen zijn voorlopig als volgt verdeeld:

 • Kruisingen € 4,6 miljoen
 • Rijbaan € 3,6 miljoen (exclusief aankoop woningen)
 • Fietstunnel € 2,0 miljoen

Dit is alleen realiseerbaar met minimaal 50% subsidie.

Fiets over spoorbrug

Hett fietspad over de spoorbrug is een belangrijke fietsverbinding tussen Deventer en Twello en maakt ook onderdeel uit van de verbinding Deventer-Apeldoorn. Het fietspad over de spoorbrug is (te) smal, waardoor er vaak (bijna) frontale aanrijdingen zijn. De fietsersbond geeft dit ook als knelpunt aan. De wens is om het fietspad te verbreden. Omdat het om een constructieve aanpassing gaat, zal het te investeren bedrag al snel enkele miljoenen bedragen. Formeel is de brug van ProRail. Als eigenaar wordt ook een bijdrage van hen verwacht.

Fietsinfrastructuur

Binnen het mobiliteitsbeleid is de fietsinfrastructuur een belangrijk aandachtspunt. Als overheid willen we dat mensen gemakkelijker en sneller een fiets pakken in plaats van de auto. Hiervoor zijn brede investeringen nodig in het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Voorbeelden zijn investering in fietssnelweg Deventer-Zutphen en het versneld omvormen van fietspaden (asfalt binnen de bebouwde kom en beton buiten de bebouwde kom).

Beter benutten

De gemeente Deventer neemt via de regio Stedendriehoek deel aan het programma Beter Benutten Vervolg. Dit gaat over een nieuwe aanpak voor bereikbaarheid, waarin gedrag, het betrekken stakeholders en innovatieve oplossingen centraal staan. Innovatieve oplossingen zijn bijvoorbeeld het toepassen van ITS oplossingen (Intelligente Transport Systemen). Er zijn afspraken gemaakt over een regionaal programma dat loopt tot en met 2017. Op dit moment lopen gesprekken over het doorzetten van onderdelen. Deventer zal dan deels moeten co-financieren. Er is nog geen bedrag bekend.

Waterveiligheid

Nieuwe landelijke waterveiligheidsnormering zullen op lange termijn > 2050 gevolg hebben voor de wijze waarop we ter plaatse van de binnenstad en andere delen van Deventer de waterveiligheid kunnen garanderen. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen ter plaatse van de binnenstad die van invloed kunnen zijn op lokale waterstanden en waterkeringen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen met betrekking tot de binnenvaart. Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Deventer zijn klimaatrobuust. Bij de inrichting van de openbare ruimte en het rioleringsysteem wordt rekening gehouden met extreme regenval. Waar mogelijk wordt regenwater zoveel mogelijk lokaal opgevangen en niet meteen afgevoerd via de riolering. Een recent voorbeeld daarvan is de afvoer van regenwater ter plaatse van de spoortunnel aan de Hoge Hondstraat richting het oppervlaktewater aan de Singel. Op lange termijn zullen er investeringen in waterveiligheid nodig zijn. Er is nog geen indicatie van de mogelijke kosten. De uitvoering speelt pas na 2021.

Winkelcentrum Colmschate

Het gebruik van winkelcentra kan worden verbeterd door een extra kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte. Het winkelcentrum Flora wordt op dit moment aangepakt. Voor een extra kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte zijn dan aanvullende bedragen nodig.